Disclaimer - Postzegelblog

Disclaimer

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze Postzegelblog website.

Gebruik van de site
Het gebruik van de Postzegelblog site houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in.

U gaat ermee akkoord de normale werking van de Postzegelblog site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die de Postzegelblog site bevat, noch de toegang tot de Postzegelblog site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins. Postzegelblog behoudt zich het recht voor materiaal van deze website te verwijderen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening afbreuk doet aan de doelstelling van Postzegelblog, racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Deze weblog is een uitgave van PostBeeld. De strekking van de inhoud van geplaatste artikelen vertegenwoordigt niet de mening van PostBeeld. PostBeeld is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste bijdragen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

De informatie op deze site wordt aangeboden op “AS IS”-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van de site. De verzender van enige communicatie met of bijdrage aan de Postzegelblog site, of aan de uitgevers van de Postzegelblog site, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Postzegelblog is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de Postzegelblog site.

In geen geval is Postzegelblog aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op de Postzegelblog site beschikbaar is. Gebruik van de links in dit deel van de Postzegelblog site kan als gevolg hebben dat u de Postzegelblog site verlaat. De sites die via deze links aan de Postzegelblog site gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van Postzegelblog. Postzegelblog is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die op deze wijze aan de Postzegelblog Site gekoppeld is.

Alhoewel Postzegelblog al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de Postzegelblog site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en iedere aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de Postzegelblog site ophaalt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, merken en handelsnamen (in de informatie) op de Postzegelblog site zijn eigendom van Postzegelblog en/of haar licentiegevers.
Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen.

De samensteller van postzegelblog.nl gebruikt voornamelijk eigen beeldmateriaal. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat fotomateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Gebruik van de site
U gaat ermee akkoord de normale werking van de Postzegelblog site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die de Postzegelblog site bevat, noch de toegang tot de Postzegelblog site voor andere gebruikers te beletten of te beperken.

Tot slot
Postzegelblog behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de Postzegelblog site bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.

Op de Postzegelblog site is de Nederlandse wetgeving van toepassing.