Havendagen in Zeeland en Vlaanderen - Postzegelblog

Havendagen in Zeeland en Vlaanderen

0

Op zaterdag 6 mei 2023 worden Havendagen georganiseerd in Vlissingen en Terneuzen. Op 7 mei 2023 worden Havendagen gehouden in Antwerpen, Zeebrugge, Oostende en Gent (voor de zesde keer).  Er is heel wat te beleven: bezoeken aan een 80-tal bedrijven, virtuele rondleidingen, rondvaarten, demonstraties op de kades en op het water. Wie wil niet genieten van het bruisende ‘zeeleven’? Kent u de Damen Shipyards Group?

Vlissingen haven

Vlissingen is van oudsher een havenstad. De havenactiviteiten hebben zich in de loop der eeuwen langzaam oostwaarts verplaatst. Eerst waren er alleen havens in de stad. In de negentiende eeuw werden de Buitenhaven en achter de sluizen, samen met het Kanaal door Walcheren, de Eerste Binnenhaven en Tweede Binnenhaven aangelegd, deze havens liggen nu in de wijk Vlissingen-Stadshaven. In de binnenhaven is de visafslag gevestigd. Hier hebben de Arnemuidse en Vlissingse kotters hun thuishaven. De vissersschepen met de code ARM zijn Arnemuids en met VLI zijn ze Vlissings.

Nederland (2007): Mooi Nederland – Vlissingen.

Tussen 1961 en 1964 werd even ten oosten van Vlissingen door het indijken van het Zuid-Sloe het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost gerealiseerd, ook vaak Sloegebied genoemd. Vlissingen is de derde haven van Nederland. In de haven van Vlissingen worden, na Rotterdam en Amsterdam, de meeste goederen overgeslagen. De aan- en afvoer bedroeg in 2007 bijna 19 miljoen ton. Sinds 1998 werken de haven van Vlissingen en de haven van Terneuzen onder één havenschap onder de naam Haven van Zeeland. In december 2012 werd bekend dat Vlissingen de wereldleider op het gebied van aluminiumopslag is. Het heeft daarmee de plaats van de Amerikaanse industriestad Detroit overgenomen.

 

Terneuzen haven

De geschiedenis van de haven van Terneuzen hangt nauw samen met de ontwikkelingen in het havengebied van Gent. Het ontstaan van Ter Nose, het huidige Terneuzen, vond plaats rond 1300. In de 16e eeuw stond Antwerpen centraal in de internationale handel. Omdat Gent de economische aansluiting niet wilde missen, werd er naar een nieuwe verbinding met de Westerschelde gezocht. Het nieuwe kanaal, de Sassevaart, verbond Gent met de Braakman. De aanleg van deze nieuwe waterweg betekende het ontstaan van het plaatsje Sas van Gent.

Vanwege de vele inpolderingen in het Braakmangebied werd de Sassevaart steeds minder bruikbaar. Uiteindelijk veranderde het kanaal in een verwaarloosde slijkerige geul. Om het economische verval van Gent te beperken, besloot Gent een nieuwe verbinding met zee te graven. Dit werd de Brugse Vaart, een kanaal tussen Brugge en Gent. Tijdens de tweede helft van de 18e eeuw bloeide Gent als nooit tevoren. Door de toenemende industrie had Gent behoefte aan een nieuwe verbinding met zee. Deze verbinding werd weer in de noordelijke richting gezocht.

Koning Willem I zag het belang van Gent in en stemde in met en nieuwe verbinding tussen Gent en Terneuzen. De oude Sassevaart werd verdiept en verbreed. Tussen Sas van Gent en Terneuzen werd een kanaal gegraven van 13 kilometer lang. Vanwege het grote aantal schepen en de vele lijndiensten die op Gent voeren, was het noodzakelijk dat het kanaal werd verruimd. Na verruiming bedroeg de diepgang 6,5 meter. Tevens werden enkele hinderlijke bochten aangepast. Bij Sas van Gent werd een nieuwe kanaalarm en een nieuwe schutsluis gebouwd. Door de steeds grotere afmetingen van de zeeschepen en de overgang van zeilschepen naar stoomschepen, konden aanpassingen niet lang meer uitblijven. België en Nederland besloten tot de bouw van een nieuwe schutsluis in Terneuzen en tot een nieuwe draaibrug bij Sluiskil. Deze sluis is tegenwoordig nog in gebruik als middensluis. Bij Sas van Gent werd een derde kanaalarm aangelegd en werd er een nieuwe sluis gebouwd. Bovendien werd het kanaal geheel verdiept, zodat een doorgang van 8 meter mogelijk was.

België (1968): Zeekanaal Gent – Terneuzen.

De haven van Terneuzen begon zich pas te ontwikkelen na de aanleg van twee spoorlijnen, te weten Gent-Terneuzen (1869) en Mechelen-Terneuzen (1871). Omdat Terneuzen de eindbestemming was van deze twee treinen, werd het plaatsje aantrekkelijk voor allerlei op- en overslagbedrijven. Een aantal bedrijven dat zich in deze tijd hier vestigde: scheeps- en douaneagentschap De Meijer, NV De Hoop en de Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij.

Ondertussen nam ook de bedrijvigheid in de havens van Sluiskil en Sas van Gent toe. In Sas van Gent vond zelfs de eerste industrialisatie plaats van Zeeland. In 1872 werd in Sas van Gent de eerste suikerfabriek van Nederland gebouwd. In 1912 vestigde zich ook een stijfsel- en glucosefabriek (nu Cerestar). In Sluiskil vestigde zich de eerste cokesfabriek van Nederland.

 

Antwerpen haven

Port of Antwerp-Bruges is als tweede grootste haven in Europa een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. Elk jaar passeren hier miljoenen tonnen aan goederen: van staal tot kiwi’s, van auto’s tot onderdelen voor windturbines.

België (2017): Antwerpen Havenhuis.

In 2022 fuseerden de havens van Antwerpen en Zeebrugge tot Port of Antwerp-Bruges. Zo hebben ze een sterkere positie in de wereldwijde logistieke keten en nemen ze het voortouw in de energietransitie en circulaire economie. Samen zorgen ze voor 160 000 directe en indirecte jobs en zijn ze goed voor 4,5% van het Bruto Binnenlands Product.

België (1990): Toerisme – Antwerpen Haven.

Maak op 7 mei kennis met wat er borrelt en bruist in Antwerpen: de haven, de mensen, de bedrijven die er gevestigd zijn en wat de toekomst in petto heeft.

 

Zeebrugge haven

De zeehaven van Brugge of haven van Zeebrugge is de op een na grootste haven in België (na Antwerpen) en een van de belangrijkste in Europa. Het havencomplex wordt uitgebaat door de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ). Deze is een autonoom publiekrechtelijk overheidsbedrijf met de stad Brugge als hoofdaandeelhouder.

België (1957): 50 jaar Haven Zeebrugge.

Op het oostelijk deel van de Belgische kustlijn worden twee strekdammen uitgebouwd tot 3,5km in zee met een totale lengte van meer dan 10km. De koppen van deze dammer vormen een nieuwe havenmond van 800m breedte op de Pas van ’t Zand, de bestaande toegangsgeul. In een eerste fase van de globale uitbouw van de haven van Zeebrugge, beschermen die nieuwe westelijke en oostelijke stortsteendammen, de toegang tot een nieuwe zeesluis welke met zijn 500m lengte, 57m breedte en 18,5m waterdiepte tot de grootste ter wereld behoort. Deze sluis ontsluit een nieuwe achterhaven van 1330 hectare op de oostzijde van het bestaande Boudewijnkanaal dat Zeebrugge verbindt met de havendokken van de stad Brugge.

België (1985): 25è Congres of ship navigation.

Voor de havendagen: Het centrale punt is het plein aan het Pierre Vandammehuis, naast de sluis. We toveren het plein om tot een gezellige event zone waar je kennis maakt met de haven, haar bedrijven en alle innovaties die we inzetten om ons klaar te stomen voor een efficiënte, veilige, slimme en duurzame toekomst. We zorgen voor heel wat interactie en entertainment voor jong en oud. Aan de foodtrucks haal je een hapje en drankje voor tussendoor.

België (2007): 100 jaar Haven Zeebrugge.

 

Gent haven

De haven van Gent is een zeehaven in de Belgische stad Gent. Het is de derde grootste Belgische haven, na Antwerpen en Zeebrugge. De haven is 60 kilometer lang en strekt zich uit over de zuidkant van de beide oevers van het kanaal Gent-Terneuzen. Het gebied beslaat een oppervlakte van 4648 ha (2016). Het kanaal en de dokken beslaan 623 ha; 4025 ha wordt ingenomen door terreinen. North Sea Port beheert de haven vanaf 2018, voor de fusie met de havens van Terneuzen en Vlissingen was dit door het Havenbedrijf Gent. De haven wordt vooral gebruikt voor laden en lossen van losse goederen. Twee derde van het verkeer is afkomstig van de staalnijverheid. Anno 2023 verschaft de haven werkgelegenheid voor 550 bedrijven en 102.000 (in)directe jobs.

België (1968): Zeekanaal Gent – Terneuzen.

De haven bevindt zich ten noorden van het stadscentrum. De haven ligt wel op het grondgebied van de hoofdgemeente, dat zich vele kilometers noordwaarts langs het kanaal uitstrekt om de haven te omvatten. Schepen bereiken de haven via de Westerschelde en varen via Terneuzen in Nederland het kanaal op, langs Zelzate in België naar Gent. Langs de haven zijn diverse grote bedrijven gevestigd, zoals ArcelorMittal Gent (oude naam: Sidmar (Sidérurgie Maritime)) en Volvo Cars.

North Sea Port wil op een duurzame wijze de haven verder ontwikkelen. In North Sea Port kan je een heel weekend de haven en bedrijven van binnenuit ontdekken en beleven.

 

Oostende haven

Haven Oostende focust op nichemarkten met watergebonden activiteiten. De strategie van de haven steunt op 5 pijlers:

  1. Blauwe economie
  2. Circulaire economie
  3. Lift-on lift-off, bulk & projectcargo
  4. Cruises & roll-on roll-off
  5. Visserij

De zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu is ingebed in het DNA. Bovendien ondersteunt de haven actief onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

 

 

 

 

Met bijna 5000 invaarten per jaar, een toegevoegde waarde van 1232 miljoen in 2022 en 10.000 directe en indirecte jobs is haven Oostende een serieuze waardecreator in de regio. Maak kennis met de haven en haar innovaties op 7 mei.

 

Damen Shipyards Group

Als het goed is, ziet u tijdens deze havendagen schepen van de Damen Shipyards Group in de genoemde havens. Damen Shipyards Group is een Nederlands scheepsbouwconcern met meer dan dertig werkmaatschappijen in binnen- en buitenland en hoofdkantoor in Gorinchem. Het bedrijf kenmerkt zich door vergaande standaardisatie en modulaire bouw. Kleinere schepen als sleepboten, werkschepen en patrouillevaartuigen worden ‘op voorraad’ gebouwd. Het concern levert zeer diverse schepen van allerlei omvang, zoals de sleepboten voor Vietnam en Rusland.

 

 

 

 

 

De RSV Nuyina is de nieuwe Australische Antarctische ijsbreker, die de oude RSV Aurora Australis vervangt, die in maart 2020 uit Hobart vertrok voor zijn laatste poolreis. DMS Maritime, een dochteronderneming van Serco Australia, won de aanbesteding voor de nieuwe, op maat gemaakte state-of-the-art schip, en het Nederlandse bedrijf Damen Shipyards Group begon in mei 2017 met de bouw van het Deense Knud E Hansen-ontwerp in Roemenië. De Nuyina is ontworpen om te fungeren als een wetenschappelijk onderzoeksplatform, een ijsbreker en een bevoorradingsschip , en ontworpen voor een levensduur van 30 jaar, een periode die overeenkomt met die van de Aurora Australis. Dit betekent dat het schip moet worden ontworpen om aan onderzoeksbehoeften te voldoen die nog niet bekend zijn.

Australian Antartic Territory (2020): RSV Nuyina Icebreaker (M/S).

Nuyina zal in 2021 vertrekken voor zijn eerste reis naar het Australisch Antarctisch Territorium en zal 32 bemanningsleden en maximaal 117 wetenschappers en ander personeel van de Australische Antarctische Divisie aan boord hebben. Het schip bevat zo’n 10.000 ton staal, is 160,3 meter lang en heeft een maximale breedte van 25,6 meter, waarmee het aanzienlijk groter is dan de Aurora Australis met een lengte van 94,9 meter en een breedte van 20,3 meter.

Australian Antartic Territory (2020): RSV Nuyina Icebreaker.

De vier postzegels in deze uitgave laten verschillende perspectieven van het schip zien, met behulp van weergaven van het digitale 3D-model van het schip van de maritiem ontwerper. Het tweede element in het ontwerp helpt het verhaal van de RSV Nuyina te vertellen, wijzend op zijn functies, identiteit en plaats in de Australische polaire maritieme geschiedenis.

 

Meer info:

Havendagen Zeeland 6 mei: https://www.northseaport.com/havendagen

Havendagen Vlaanderen 7 mei: https://www.vlaamsehavendag.be/home/

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch België Nederland Rusland Vietnam ScheepvaartNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (8 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)