Provinciale Statenverkiezingen: linksom, rechtsom of BBB en het NIMBY-effect - Postzegelblog

Provinciale Statenverkiezingen: linksom, rechtsom of BBB en het NIMBY-effect

0

De kiezer heeft gesproken op 15 maart 2023. Het percentage van het aantal stemmers is nog nooit zo hoog geweest: 61,0%. Het is duidelijk dat veel burgers niet eens zijn met het huidige kabinetsbeleid op het gebied van stikstof, klimaat, migratie. In feite heeft dat geleid dat de BoerBurgerBeweging een aardverschuiving heeft gerealiseerd in de provincies en ook in de Eerste Kamer. Wat biedt de BBB en zijn er zegels die een relatie hebben met de BBB? En kent u het NIMBY-effect?

BoerBurgerBeweging (BBB)

Nederland (2021): Typisch Nederland – Stolpboerderij (gebaseerd op een foto van de stolpboerderij Broedersbouw in Zuidoostbeemster).

De BBB en PvdA/GroenLinks maken beide kans de grootste partij te worden in de Eerste Kamer. Op basis van exitpolls voorspelt Ipsos voor beide fracties 15 Senaatszetels. ‘Hoe dan ook is de winst van BBB een politieke aardverschuiving’, zegt politiek verslaggever Fons Lambie (RTL-nieuws). BBB wordt een machtsfactor van belang: straks in de provincies en ook in de Eerste Kamer.

Nederland (1991): Zomerzegels – Boerderijen (postzegelboekje nr 41).

BBB staat ervoor open om met andere partijen te praten over samenwerking in een coalitie. ‘Het ligt helemaal aan hoe de coalitie zich ten opzichte van ons opstelt. Wij staan open voor gesprekken, voor samenwerking. De tijd van het negeren van BBB, of denken: dat partijtje met die ene zetel, is wel voorbij’, zei partijleider Caroline van der Plas.

Nederland (1991): Zomerzegels – Boerderijen.

Een politieke aardverschuiving is de winst van BBB, zegt politiek verslaggever Fons Lambie. ‘De partij heeft maximaal geprofiteerd van de stikstof-onrust, van onvrede op het platteland en in de stad. Dat je zo scoort in een versplinterd politiek landschap, is ongekend. En nu begint het pas echt voor Caroline van der Plas. BBB is niet een beetje een winnaar, het wordt een machtsfactor van belang: straks in de provincies en in de Eerste Kamer. Nu zullen ze ’t waar moeten maken: een ander stikstofbeleid, een andere koers.’

Nederland (2017): Mooi Nederland – Drentsche AA – Saksische boerderij.

Als je de website van BBB leest dan is het geen ‘one issue’ partij, die alleen opkomt voor de belangen van de boeren, maar heeft de partij ook een visie op de andere beleidsterreinen van het kabinet. Verdere is speerpunt van beleid dat BBB niet meewerkt aan gedwongen uitkoop van boeren en onteigening van boerderijen. Zie voorbeeld van het verkiezingsprogramma van de provincie Zuid-Holland:

https://boerburgerbeweging.nl/zuid-holland/provinciale-staten/verkiezingsprogramma/

 

Nederland (1974): Dubbele koe – Rundvee-Stamboek.

Speerpunten BBB Zuid-Holland

 • Voldoende betaalbare woningen voor iedereen.
 • Beleid maken we samen, niet met theoretische modellen.
 • De inwoners van Zuid-Holland gaan, dankzij de BBB, gehoord worden (ook middels referenda).
 • Energie uit kernenergie, waterstof en aardwarmte. Innoveren: JA!
 • Veiligheid, milieu, sport, recreatie, belangrijk in Zuid-Holland voor ons allen.
 • MKB en familiebedrijven bij de BBB kunt u verder wij ondersteunen u.
 • BBB Zuid-Holland is of wordt goed bereikbaar voor de inwoners dus elk dorp, elke stad zijn verbonden.
 • Samen willen wij eerlijk gezond voedsel, BBB Zuid-Holland maakt zich er heel sterk voor.
 • Geen gedwongen uitkoop van boeren.

Nederland (2012): Nederlandse Rundveerassen. De zegels zijn ontworpen door Joost Veerkamp in samenwerking met Marleen Felius.

Zijn er leden van de BBB van de provincie, die verzamelaar zijn en deze blog lezen? Anders graag doorgeven. De varken blijft een belangrijk dier op de boerderij en in de filatelie!

 

NIMBY

NIMBY (Not in my back yard, Niet in mijn achtertuin), in Vlaanderen ook wel NIVEA (niet in voor- en achtertuin), is een begrip uit de ruimtelijke ordening om aan te duiden dat veel mensen wel gebruik willen maken van voorzieningen, maar er geen hinder van willen ondervinden. Zo willen veel mensen in een auto rijden, maar wil bijna niemand dat in zijn directe omgeving een nieuwe verkeersweg wordt aangelegd vanwege de geluidsoverlast of aantasting van het landschap.

Nederland (1981): Export en infrastructuur die nodig is (rail, water, lucht, weg).

 

Omschrijving

Wanneer de overheid ruimtelijke plannen voorstelt, komt er vaak weerstand van bepaalde burgers of organisaties in de buurt van een gebied waarvan het bestemmingsplan zou kunnen wijzigen, of waar bepaalde ruimtelijke wijzigingen zijn voorgesteld.

De overheid heeft soms tot taak maatregelen in het algemeen belang uit te voeren, zoals de aanleg van:

 • nieuwe wegen, spoorlijnen
 • vliegvelden en landingsbanen
 • energiecentrales
 • vuilstortplaatsen
 • asielzoekerscentrum
 • windmolens
 • CO2-opslag.

Hierbij worden vaak personen, organisaties of zelfs gemeenten in hun belangen geschaad, die niet direct profijt hebben bij deze ingreep. Er komt dan vaak veel tegenstand tegen deze ingrepen, zodat bewoners een actiegroep in het leven gaan roepen. Zelfs als betrokkenen inzien dat de plannen noodzakelijk zijn, willen ze er in hun eigen ‘achtertuin’ liever geen last van hebben.

Nederland (1968): Zomerzegels – bruggen.

Omgekeerd kan het woord NIMBY ook vallen ter verklaring van het schouderophalend of moraliserend gedrag van diegenen die niet in de nabijheid van de geplande voorzieningen wonen. Ook op lager bestuurlijk niveau kan dit voorkomen, als bijvoorbeeld een gemeente een asielzoekerscentrum of een opvang voor drugsgebruikers wil vestigen in haar stedelijk gebied.

Nederland (2015): Bruggen in Nederland.

 

Redenen

Veelgenoemde redenen voor de weerstand tegen projecten (NIMBY) onder omwonenden zijn, al dan niet in combinatie voorkomend:

Verkeersaantrekkende werking: Een toename van arbeidsplaatsen, woningen of winkelruimte veroorzaakt een stijging van de verkeersintensiteit op het plaatselijke wegennet en een grotere vraag naar parkeerplekken. Industriële faciliteiten zoals distributiecentra, fabrieken of vuilstortplaatsen veroorzaken veelal een toename van vrachtverkeer.

Nederland (1985): FDC Kind en Verkeer.

Schade aan het lokale midden- en kleinbedrijf: De ontwikkeling van grootschalige weidewinkels kan leiden tot mededinging met de lokale detailhandel. Bovendien kan de openstelling van een nieuwe weg resulteren in lagere verkeersintensiteiten op een bestaande weg, waardoor er minder potentiële clientèle van lokale ondernemers voorbijrijdt. Een mogelijk gevolg is dat ondernemers hoge kosten moeten maken voor een verhuizing. Een ander gevolg kan een faillissement zijn.

Nederland (1999): 100 jaar VNO/NCW.

Daling van woningwaarde: Woningen nabij ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden minder aantrekkelijk voor potentiële kopers. De gederfde opbrengst van onroerende voorheffing/ onroerendezaakbelasting zal soms, maar niet altijd, worden gecompenseerd door de nieuwe belastinginkomsten van het betreffende NIMBY-project.

Nederland (2021): Typisch Nederland – Grachtenpanden.

Milieuverontreiniging van bodem, lucht en water: Elektriciteitscentrales, fabrieken, chemische faciliteiten, crematoria, rioolwaterzuiveringsinstallaties, luchthavens, wegen en vergelijkbare ruimtelijke ontwikkelingen kunnen vervuiling van de omliggende bodem, lucht en het water veroorzaken. Vooral functies die geurhinder opleveren worden vaak ervaren als hinderlijk en onwenselijk.

Nederland (2019): 100 jaar Luchtvaart.

Lichthinder: Ruimtelijke functies die ´s nachts activiteit genereren of die beveiligingsverlichting gebruiken (zoals lantaarns op een parkeerterrein), kunnen worden gezien als lichtvervuilend.

Nederland (2015): Verlichting in Nederland.

Geluidshinder: Naast het lawaai van verkeer door de aantrekkende werking van veel projecten, kan een project ook zelf geluidshinder veroorzaken. Voorbeelden van bezwaren van geluidhinder treden op bij windenergie, (uitbreiding van) luchthavens en industriële faciliteiten. In het bijzonder kunnen stadions, festivalterreinen en nachtclubs geluidshinder veroorzaken in de nachtelijke uren, waardoor slaapverstoring bij omwonenden kan optreden.

Verrommeling en/of witte schimmel vanwege een contrasterend uiterlijk in vergelijking met de omliggende architectuur: Het voorgestelde project wordt beschouwd als lelijk of te grootschalig. Ook kan er schaduwhinder ontstaan richting de omgeving, als gevolg van een verschil in bouwhoogte.

Nederland (2021): Typisch Nederland – Rijtjeshuizen.

Verlies van een dorpsgevoel: Ruimtelijke initiatieven die resulteren in de instroom van nieuwe inwoners, zoals realisatie van een grote nieuwbouwwijk, worden vaak gezien als oorzaak van de verandering van het karakter van een gemeenschap.

Onevenredig voordeel voor niet-omwonenden: Het project lijkt mensen van elders te bevoordelen, zoals investeerders (bij commerciële projecten zoals weidewinkels) of mensen uit aangrenzende buurten (ingeval van regionale overheidsprojecten, zoals luchthavens of snelwegen), waarbij de omwonenden alleen de lasten van het project dragen maar niet de voordelen ervan ervaren.

Taiwan (2022): Beautiful Highways.

Toenemende misdaad: Deze factor speelt vaak bij projecten met een verondersteld aanzuigeffect op laagopgeleiden of immigranten, alsook projecten die gericht zijn op groepen die als bovengemiddeld crimineel beschouwd worden, zoals geestelijk beperkten, armen of drugsverslaafden. Ook functies zoals cafés en coffeeshops worden soms gezien als aanjager van de criminaliteit in een gebied.

Italië (1977): Drugs.

Risico op een (natuur)ramp, zoals bij boorwerkzaamheden, chemische industrieën, dammen, mijnbouw zoals olie-, gas- of zoutwinning, en kerncentrales.

België (1961): Kerncentrale Mol (dichtbij Turnhout). Turnhout ligt aan de grens met Nederland.

Beschadiging van historisch waardevolle gebieden: Het betreffende gebied staat in een erfgoedregister vanwege oude bouwwerken die beschermwaardig worden geacht.

Veel bezwaren tegen NIMBY-projecten zijn gestoeld op aannames, omdat het aantekenen van protest zinvoller is voordat de bouwfase aanvangt. Na oplevering is een ruimtelijk project immers moeilijk ongedaan te maken.

 

Nederland is een postzegel

Het grote gevecht om de ruimte in te vullen begint nu! Schaarse ruimte in diverse provincies moet verdeeld worden in boerenbedrijven, natuur, wonen, wegen, distributiecentra, datacentra, zonnepanelenparken, windmolenparken. Uit een eerder onderzoek van NRC zou als de provincie Gelderland alles wil realiseren de provincie 1,8 keer groter moest worden aan oppervlakte. Dat betekent keuzes maken voor diverse overheden en beslissers op alle niveaus. Hoe wordt de ruimte in alle provincies ingevuld om de doelstellingen van het kabinet te realiseren?

Nederland (2002): 12 provincies met provincievlaggen.

 

Meer info:

BoerBurgerBeweging (zoek per provincie het programma):

https://boerburgerbeweging.nl/

Vier jaar geleden schreef ik de blog over FvD ‘De uil van Minerva’. Bekend is waarom FvD in de provincies haar 86 zetels vier jaar later ziet verdampen in 25 zetels. Veel PS-leden hebben bedankt voor FvD, sloten zich aan bij bestaande partijen of zijn voor zichzelf begonnen. Ook in de Eerste Kamer hadden ze 12 zetels en nu nog slechts 2. In de provincies zijn de aantallen nu na deze verkiezingen zeer gering en telt FvD  politiek niet meer mee. Het waarom is bekend als u de ontwikkeling van FvD heeft gevolgd vanaf 2019:

https://www.postzegelblog.nl/2019/03/26/de-uil-van-minerva-ontrafeld/

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch België Nederland Taiwan BruggenNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (8 stemmen, gemiddeld: 4,25 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)