Naast veelzeggende Gabriël Metsu-postzegel ook dito filatelie? - Postzegelblog

Naast veelzeggende Gabriël Metsu-postzegel ook dito filatelie?

5

a) Met een bedoeling vraag ik deze keer uw aandacht voor de Gabriël Metsu-postzegel als voorbeeldig uitgangspunt voor enkele hieronder geplaatste facetten. Op de postzegel staat een detail van het schilderij ‘Brieflezende vrouw’ (nvph 2246). Het bijzondere van dit schilderij dat er talrijke details aan de brief, de liefdesbrief, betekenis geven. Weet hebben van deze verborgen achtergronddetails maakt van dit schilderij een interessant inhoudsvol schilderij.

b) In het eerst kwart van de vorige eeuw was de PTT-hoofdleiding niet bijster ingenomen met de vormgeving van o.a. het meubilair, brievenbussen, drukwerk en postzegels. Alles moest een meer moderne en aansprekende uitstraling krijgen. Voor de postzegelvormgeving werden toonaangevende kunstenaars aangetrokken om postzegels te ontwerpen. Daarbij werd naar schilderijen uit voorgaande eeuwen gekeken. De PTT-opvattingen van 100 jaar geleden hebben voor het enige postbedrijf de basis gelegd voor de inhoudsvolle postzegel!

c) Op 11 februari organiseert PostNL voor genodigden een Postzegel Webinar met o.a. aandacht voor een filatelistische terugblik op 2020 en een vooruitblik op 2021. Daarbij komen sowieso het uitgifte- en het vormgevingsbeleid (met inhoudsvolle postzegels) aan de orde. Hierop kan slechts een relatief kleine groep reageren waaronder ik zelf. Heeft u ook constructieve ideeën? Plaats uw reactie na lezing hieronder, waardoor meer meningen en inzichten aan de orde komen. De resonantiewaarde wordt door uw medewerking aanmerkelijk groter. Wellicht wordt uw briljant idee of voorstel wel beloond.

1) Brieflezende vrouw

Schilder Gabriël Metsu (1629 – 1667) heeft omstreeks 1665/67 het genreschilderij ‘Brieflezende vrouw’ (52,5 x 40,2 cm) geschilderd. Het schilderij hangt in de National Gallery in Dublin.

1) Een elegant geklede vrouw (enkele tegels van je af op de voorgrond) leest met aandacht een brief bij een venster in gewaagd daglicht. Ze heeft daarbij voor een kort moment het handwerk eventjes aan de kant gelegd. Een dienstmeisje naast haar met de envelop nog in de hand schuift het gordijn voor het schilderij aan de kant, waarop een woelig zeegezicht met twee schepen staat. De blik van de dienstbode is op het schilderij gericht.

2) In dit alledaags rustige, huiselijke genretafereel / interieur herkenden tijdgenoten meteen de juiste duiding. Talrijke niet meteen opvallend verborgen en betekenisvolle details verwijzen naar een gespannen sfeer, waarin de hoofdpersoon de juist ontvangen liefdesbrief (als teken van leven van de geliefde) zit te lezen, die de dienstbode bij de voordeur van iemand heeft ontvangen.

2) Beeld-symbolische beeldtaal / beeldspraak

In het schilderij met de brieflezende vrouw met naast haar een dienstbode in een huiselijke en rustige atmosfeer zijn talrijke, weinig opvallende deelafbeeldingen aanwezig. Achter deze afbeeldingen schuilt inhoudelijke informatie over amoureuze contacten van de hoofdpersoon met een geliefde:

 • Een spaniël met rood strikje, kijkend naar de dienstbode, symboliseert huwelijkse trouw en loyaliteit. De hond als verlengstuk van de hoofdpersoon vertolkt het dramatische en communicatieve deel van het schilderij.
 • Een cupido met pijlen op de emmer verwijst naar de liefde.
 • Het uitgetrapte muiltje op de vloer leeft ook met de liefde te maken.
 • Het gedeeltelijk zichtbaar geschilderde zeegezicht met woelige golven verwijst naar een stormachtige relatie. In allegorieën is een schip (nu nog aanwezig in benaming huwelijksbootje) een aantrekkelijk startpunt om gevaren, emoties en onzekerheden in de liefde (via de omweg van de allegorie of metafoor) te verduidelijken.

 • Een schip verbeeldt de man als minnaar in liefdesonderwerpen. Via een schilderij is hij toch, maar niet zichtbaar aanwezig. In figuurlijke zin is hij speelbal van de wisselvalligheden in de liefde. In deze rol vervult hij op het schilderij het klassieke Griekse ideaal van eenheid in plaats, tijd en handeling.
 • De oude schoenen, waarop het dienstmeisje loopt, verwijzen naar liefde en hoop voor een goede terugkeer / binnenkomst van de geliefde van de hoofdpersoon.
 • Het wegschuiven van het gordijn toont (geheime??) ontluikende, prille liefde tussen de vrouw des huizes en de briefschrijver.
 • De overdadig geplooide rok en het schilderijgordijn komen met elkaar overeen. Het verschuiven en optillen van gordijn zijn toespelingen op de hofmakerij en vervolghandelingen daarop.
 • De vingerhoed op de voorgrond verbeeldt het verzaken en afkeren van huishoudelijke verplichtingen.
 • De voorover hangende spiegel verbeeldt hoogstwaarschijnlijk een onbekend facet van de liefde. Ongetwijfeld zijn er nog meer aanwijzingen op het schilderij verwerkt

In de 16e, 17e en 18e eeuw waren emblemataboeken, bestaande uit een onderwerp, afbeelding en onderschrift, bijzonder geliefd bij gegoede burgerij (als ‘Praatjes bij Plaatjes). Het embleem of zinnebeeld kon letterlijk en/of in overdrachtelijke zin opgevat en uitgelegd worden (dubbele bodemfunctie). Het ontdekken en doorgronden van de betekenis en bedoeling van deze versluierende en moraliserende raadselspelletjes was aantrekkelijk. De boeken hebben de inhoud van allegorische getinte etsen, schilderijen en literatuur beïnvloed. Ze bevatten de sleutels om de erin ‘verstopte’ zeggingskracht’ te begrijpen.

Bij dit paneel hoort een tegenhanger/pendant, een tweelingwerk van Metsu, namelijk ‘De briefschrijver’. Een jonge manspersoon schrijft voor een open venster aan een tafel met daarop een sterk geplooid tafelkleed een brief. Ook hierbij een schilderij op de achtergrond. De twee elkaar aanvullende doeken doen denken aan een stripverhaal.

3) Huwelijksmoraal!

In de Gouden Eeuw nam men in hogere burgerlijke kringen het niet al te nauw met de huwelijkse plichten. De huwelijkse moraal kwam meermalen in aanraking met toespelingen op geheime op buitenechtelijke liefdesrelaties en heimelijke amoureuze contacten van gehuwden. Een getrouwde vrouw was toen vanwege het door de buitenwereld opgelegde waarde en normenpatroon vergaand geïsoleerd van de buitenwereld. De opgelegde eenzaamheid in de huiselijke benauwdheid hield bepaald geen rekening met de sociale verlangens en behoeften van de vrouwen. Door ‘overspel’ via de brievencultuur ‘ontvluchtte’ ze heimelijk het isolement, waarin ze een dienende taak ter meerdere eer en glorie van haar man moest vervullen.

4) 100-jarige Postzegel-vormgevingsbeleid (1921 – 2021)

De Nederlandse PTT met algemeen-secretaris Mr. Jean Francois van Royen als initiator, is het eerste overheidsbedrijf in ons land geweest dat naar een goede vormgeving van al zijn uitingen heeft gestreefd. Naast [reclame]drukwerk, brievenbussen en meubilair nemen de postzegels (met postzegelbeleid) er een belangrijke plaats van in. Door Van Royen’s inspanningen raken vooraanstaande kunstenaars direct of indirect betrokken bij de vormgeving van PTT.

NVPH 493 - Mr. J.F. van Royen

Omstreeks 1948 krijgt het PTT-vormgevingsbeleid een officiële status bij de PTT. De Dienst Esthetische Vormgeving (DEV) wordt opgericht, die tot 2002 onder de naam Kunst en Vormgeving (K&V) heeft bestaan.
Na een bezuinigingsronde bij PostNL in 2017 met het ontslag van grafisch vormgevingsbegeleider Julius Vermeulen met z’n creatieve geest, is het vormgevingsbeleid – naar mijn mening – flink achteruitgegaan met de uitgave van talrijk inhoudsloze, nietszeggende postzegelemissies.

NVPH 3235e - kinderzegel 2014NVPH 3362d - kinderzegel 2015

NVPH 3463 - Douzen mode & muze

Julius Vermeulen (1953) heeft als PostNL-Adviseur Visuele Communicatie talrijke ontwerpers tijdens het postzegel-ontwerpproces begeleid, maar zelf ook postzegels ontworpen, zoals o.a. de kinderpostzegels 2014 & 2015 en mode en Muze 2016. Over de skater in het Vondelpark (fotograaf Maya Pejic), als vertegenwoordiger van bekende en minder bekende kinderen op kunstwerken in het Rijksmuseum, vermeldt Vermeulen: “Dynamisch, de jeugd letterlijk ten voeten uit. Met de diagonaal, in wit uitgespaarde tekst komt nog meer spanning in het beeld.”

 • Vooraf karakteriseerde Vermeulen het te verwachten PostNL-emissiebeleid na zijn vertrek: “Ik ben bezorgd over het voortbestaan van de postzegel als kunstuiting in de toekomst. De postzegel zal generieker gaan worden, algemener, minder gespecialiseerd en professioneel. Minder kunst een meer – letterlijk – appels, peren en kastelen!”
 • In NRC van 25 januari 2017 stond een uitspraak van de ontwerpbegeleider: “Ik hoop vurig dat toegankelijke kalenderplaatje niet de overhand op postzegels zullen krijgen. PostNL steekt minder geld en energie in postzegels!”
 • Het maandblad Filatelie heeft er destijds ook aandacht aan deze filatelistische actualiteit van ons land geschonken.

5) Vormgevingsbeleid met zeggingskracht!

De topontwerpers wisten in tegenstelling tot eerdere emissies op voorstel van Van Royen postzegels met zeggingskracht te ontwerpen. Dit betekent in praktische zin dat er een of meer deeleigenschappen van het postzegelonderwerp op een of andere ‘duistere, niet-direct-in-het-oog-springende-manier’ via de vormgeving in de postzegelafbeelding zijn verwerkt.
Hiermee is de postzegel niet meer een mooi voor het oog aantrekkelijk plaatje geworden, maar een postzegel met een inhoudelijke allegorische boodschap. Met deze toegevoegde meerwaarde neemt de zeggingskracht van de postzegel inhoudelijk danig toe.
Deze meerwaardige zeggingskracht is ook in talrijke 16e, 17e en 18e-eeuwse historische, genre, religieuze en mythologische schilderijen aanwezig, zoals o.a. in de ‘Brieflezende vrouw’ van Gabriël Metsu.

Er bestaat echter één beperking voor een juiste begripsvorming, zowel bij het schilderij als bij de postzegel. Er dient wel enige kennis aanwezig te zijn van het schilderij- en postzegelonderwerp om het te kunnen duiden. Als de kennis ontbreekt of niet toereikend is, zal het schilderij en de postzegel een gesloten boek blijven.

6) Motivatie

NVPH 2246 - Oude kunst - Gabriël Metsu

U zult zich ongetwijfeld afvragen waarom toch deze gedetailleerde ogen-openende aandacht voor de 61 cent de Priority-postzegel (nvph 2246) met daarop een detail van een schilderij van Gabriël Metsu.
De vormgeving en uitvoering van schilderij en postzegels komen met elkaar overeen. In beide creaties zijn verborgen aanwijzingen verwerkt, die inhoudelijk toegevoegde meerwaarde aan beide geeft. Tegenwoordig worden weinig hoogwaardige ontwerpers door PostNL aangezocht postzegels te ontwerpen. Hierdoor ontstaan wel mooi ogende fotografische postzegelafbeeldingen, maar zonder ook maar enige zeggingskracht.

7) Emissies 2020/21: vormgeving, onderwerpkeuze & emissie-omvang

 • Enige van de recent uitgegeven Beleef de ‘Natuur-postzegels Dwingelderveld’ zijn buitengewoon geschikt voor een VVV-informatiefolder van Dwingelderveld om toeristen te trekken. Eerder uitgegeven postzegels van deze emissie zijn uitermate aantrekkelijk door de herkenbaarheid voor de organisatie van teldagen van vogels (daarin zijn een te ver doorgevoerde specialisatie aanwezig), bloemen, paddenstoelen enzovoort, enzovoort.
 • De politie zou met fietsfragmenten-zegelafbeeldingen ongetwijfeld ingenomen zijn met de foto’s als er gefixeerde vingerafdrukken op zouden staan. Opsporing en aanhouding zou dan een fluitje van een cent voor hen zijn geweest.
 • De Decemberzegels 2020 zijn ontleend aan de Vondels-verkoopcatalogus van kerstornamenten. Loesje Donner-Raedts als mede-eigenaar-bezitter van Vondels heeft kerstboomdelen aan de catalogusfoto’s toegevoegd.

8) Waarvoor ik [te] idealistisch ijver?

 • Het voert uiteraard te ver alle emissies 2020 op te voeren en te bespreken, waarin de fotografie domineert. Toch een verzoek over fotografisch samengestelde emissies. Deze redelijk goedkope ontwerpmethode graag minder frequent opvoeren door vermengingen met ets, tekening en/of collage.
 • Ik heb het idee dat PostNL betreffend de onderwerpkeuze de voeling met het leven, de huidige maatschappij met de daarin voorkomende actuele problemen in 2020 en 2021 geen zicht meer heeft. Aan actuele onderwerpen als sociaal-maatschappelijke, culturele, economische, sportieve onderwerpen (met de ermee samenhangende herdenkingen, congressen & activiteiten) wordt minimaal [inter]nationale aandacht besteed. In 2020 is er alleen aandacht aan de herdenking 75 jaar bevrijding besteed, in 2021 tot dusver aandacht voor 50-jarige koningin Maxima. De Metsu-postzegel heeft destijds wel aandacht geschonken aan de actualiteit.
  De opmerking ‘geen-voeling-hebben-met’ heeft niet alleen te maken met de onderwerpkeuzes, maar ook overduidelijk met het frankeergebruik van de postzegel. Conclusie? Het bestaansrecht van de postzegel is daarmee feitelijk achterhaald. De postzegel is al een anachronistisch gebruiksvoorwerp geworden!

NVPH 3815 - Beleef de natuur - roofvogels en uilen - velduilNVPH 3831 - Beleef de Natuur - boerenlandvogels - steenuil

 • De emissie-omvang van 10 postzegels per vel is te groot. Zes postzegels per vel is voldoende. Bovendien vindt overlapping daarin plaats. Niet alleen per vel, maar ook per aantal emissies. Zie daarvoor ‘Typisch Nederlands’ en ‘Beleef de Natuur’ uit emissies ‘Roofvogels’ en ‘Boerenlandvogels’.

9) Tot slot: input van u?

PostNL geeft heel veel emissies per jaar uit. Daarmee is de filatelie een belangrijke financiële inkomstenbron. De filatelist, die ruim 90 procent van de missies koopt, mag daarvoor toch wel een tegemoetkoming van het postbedrijf verwachten/eisen?

Vandaar dat ik van u als postzegelblog-lezer en van mede-collega-verzamelaars, die de blog nog niet lezen, ook uw inbreng verwacht. Het kan immers ons aller belang zijn. De filatelie zit in de bloei van het verval!

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (3 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (5) Schrijf een reactie

 • Jos van den Bosch op 7 februari 2021 om 10:30

  Een raar artikel. heeft toch 5 sterren gekreegen omdat het belangrijke problemen aan de kaak stelt. Maar wat de rol van het schilderij van Metsu is, is mij een raadsel. Het siert alleen de schilder dat hij zijn tijd zo goed begreep en verbloemd kon weergeven. maar of de ontwerper van de postzegel dat wist betwijfel ik. Vooral het formaat van de zegel alleen al, is een belediging van het kunstwerk. Inderdaad een max kaart is dan een goed hulpmiddel dat je nodig hebt om het te begrijpen. De conclusies in het tweede gedeelte van dit artikel, zijn alom bekend. Denk aan de rookworsten etc. De kans om niet alleen mooie zegels (de dieren en natuur zegels zijn ontegenzeggelijk mooi), maar ook zegels met een inhoud te maken wordt nog steeds niet begrepen en sterkt alleen maar de overtuiging dat ze gemaakt worden om geld in het laatje te brengen. Daarom heb ik het verzamelen van Nederland aan de wilgen gehangen. Ik gaan verder nadenken over deze twee goede artikelen.

 • willem hogendoorn op 7 februari 2021 om 10:56

  Op school leerde je vroeger de cyclus: opkomst, bloei en verval. In een artikel van de Groene Amsterdammer in 1999 werd daar de volgende conclusie aan verbonden: “Alles is ondergang”. Volgens Bate zit de filatelie nu in de bloei van het verval. Dat past dus in bovengenoemde cyclus. De vraag is dus niet of de filatelie haar ondergang tegemoet gaat, maar wanneer dat gebeurd.
  Uitstel kan alleen door het anders te gaan doen, meer digitaal, zoals ook de voorzitter van de KNBF ook betoogde in zijn speech. Kan PostNL hier aan bijdragen? Jazeker. Ik vind de Nederlandse postzegels de laatste jaren ‘kneuterig’. Als ik het vergelijk met andere landen, dan mis ik de frisheid en/of de aantrekkelijkheid. Ik krijg er geen warme gevoelens bij. Een postzegelvriend van mij, die er ook zo over denkt zei: “PostNL moet haar ontwerpen vooraf laten toetsten door een onafhankelijk iemand”.
  En hoewel ik het commercieel belang van PostNL volkomen begrijp, vind ik ook dat de onderwerpkeuze “saai” en “benepen” is. Dat kan beter. In 2022 is het 150 jaar geleden dat Thorbecke overleed. Hij wordt gezien als de grootste staatsman ooit van Nederland. Wat mij aangaat een postzegel waard in 2022. Heb ik medestanders?

 • Jasmine op 7 februari 2021 om 12:57

  Vroeger is vroeger en nu is nu. Ja, de leuke dingen moeten we behouden en filatelie heeft een boost nodig. Maar er is hoop, als er hoop wordt gegeven aan de filatelie. Ik verwijs graag naar mijn betoog in het Maaddblad Filatelie. Digitalisering en jeugdfilatelie heeft toekomst. Als elke filatelist zijn steentje bijdraagt. Filatelie als dood beschrijven op een blog is zeker geen meerwaarde (om het op de fles te trekken) Met vriendelijke groet
  Jasmine

 • Guido (Breda) op 7 februari 2021 om 15:08

  In het uitgifteprogramma van Nederlandse postzegels bestaat er, mijns inziens, een grote overdaad aan postzegels over bepaalde thema’s. Wellicht dat het daarbij gaat om de thema’s waarvan postadministratie PostNL weet (althans veronderstelt) dat dat thema’s zijn die bij filatelisten en postzegelliefhebbers populair zijn. Maar: Overdaad schaadt, daar moet men mij PostNL ook wel eens over nadenken. (Nadenken voordat men daar weer eens postzegels die direct of direct te maken hebben met kunst uit het Rijksmuseum voor de dag haalt.)

  Als voorbeelden van deze (vermeende) populaire thema’s geef ik graag twee concrete voorbeelden. Het eerste voorbeeld betreft luchtvaart in Nederland. In het uitgiftebeleid van PostNL en al haar voorgangers was het thema luchtvaart een thema waaraan zo nu en dan al postaal aandacht geschonken werd. Dit was bijvoorbeeld in 1968 met NVPH 909-911. Er werd ook in 1994 een emissie gewijd aan 75 jaar Nederlandse luchtvaart (NVPH 1605-1607). In de jaren na 1994 leek dit onderwerp een poosje van de radar van het postbedrijf verdwenen te zijn, om een toepasselijke beeldspraak te gebruiken. Maar een aantal jaar gelegen kwam er plotseling weer veel aandacht voor luchtvaart. De hoeveelheid aandacht hier was licht overdreven, als je het mij vraagt. In een tijdsperiode van tien jaar kregen we maar liefst drie postzegelemissies gepresenteerd over het onderwerp luchtvaart die allemaal uitgebreid waren. Zo verscheen eind 2009 de uitgifte ‟100 jaar gemotoriseerde luchtvaart in Nederland”. Ik geef onmiddellijk toe dat het een zeer aansprekend postzegelvelletje is. De postzegels met daarop de traumahelikopter en de apache-helikopter vind ik op zich prachtige postzegels (!) In 2016 werden postzegels verkocht met het onderwerp ‟100 jaar Schiphol”, een onderwerp dat wat mij betreft niet uitgebreid belicht had hoeven te worden. Eens te meer omdat het postzegelvelletje uit 2009 ook al één duidelijke postzegel bevatte met een afbeelding van pier B van Schiphol. Ik herinner mij nog goed mijn verbazing bij het doornemen van het uitgifteprogramma van PostNL voor het jaar 2019. Daarop werd aangekondigd ‟100 jaar luchtvaart”. Dit hadden we hiervoor toch ook al gevierd….? Kennelijk vond men het bij PostNL nodig om KLM in dit geval nog eens nadrukkelijk te eren, en kennelijk is het een onderwerp dat gemakkelijk verkoopt. Overigens werd ook in 2012 nog aandacht besteed aan Schiphol en KLM, al was dit toen als onderdeel van het postzegelvelletje ‟Madurodam 60 jaar”. Voor mij hoeft er nu in de eerstkomende twee decennia even geen aandacht meer geschonken te worden aan de (commerciële) luchtvaart.

  Ten tweede vind ik dat het aantal keren waarop, in de afgelopen decennia, de vogels/natuur van de Wadden en de Noordzee opgevoerd werden op de Nederlandse postzegels ook wel wat overdreven!
  De eerste maal dat dit onderwerp mij opgevallen is op de Nederlandse uitgiftekalender was waarschijnlijk 2003. De emissie van dat jaar heette ‟het Nederlandse Wad” (NVPH 2170/2171). In 2016 kregen we de emissie ‟Griend: Vogels van het Wad” (Griend is een eiland in de Waddenzee). In 2017 werd de emissie ‟Leven in de Noordzee” met daarop bijvoorbeeld een jan-van-gent en een noordzeekrab. Alsof de emissies uit de jaren 2016 en 2017 nog niet voldoende geweest waren, werd er in 2000 een postzegelvelletje uitgestort met daarop tien verschillende kustvogels, in het kader van de reeks Beleef de Natuur (NVPH 3849 – 3858). In het jaar 2019 zijn ook de Mooi Nederland-uitgiften ook nog eens gewijd aan de Waddeneilanden, maar bij de postzegels in het kader van Mooi Nederland ging het dan weer niet zozeer om de fauna op de eilanden, dat is dan weer een meevaller. Wat ik daarmee wel aangeven wil is dat er zo tussen 2016 en 2020 echt ruimschoots voldoende aandacht geschonken werd aan één thema.
  Wat ik zelf daarentegen juist wat meer op postzegels zou willen zien zijn postzegels over herdenkingen. Bijvoorbeeld postzegels met vooraanstaande Nederlanders uit de cultuur en wetenschap. Waarom niet weer een keer aandacht aan dichters of cabaretiers. Een postzegelemissie die ikzelf altijd erg mooi (en wat on-Nederlands) gevonden heb is de emissie ‟100 jaar Nederlands cabaret” uit 1995 (1656/1657) met daarop onder meer Eduard Jacobs, Wim Kan en Freek de Jonge. Dit soort postzegels zie je in Nederland nu tegenwoordig dus zelden.
  Ik zou het erg leuk vinden wanneer er eens aandacht geschonken zou worden aan Toon Hermans, Lennard Nijgh, Simon Carmiggelt of Harrie Bannink op een Nederlandse postzegel. De nalatenschap van deze personen voor de Nederlandse cultuur is zo enorm groot geweest. Dat zou echt wel een postzegel verdienen. Bovendien zou dat eens een mooie afwisseling vormen tegenover alle postzegels met fauna (zoals vogels en bijen), landschappen en het koningshuis, die nu de hoofdmoot van het uitgifteprogramma vormen.

 • bate hijlkema op 7 februari 2021 om 19:50

  Hartelijk dank voor de tot dusver goed onderbouwde reacties, die door PostNL wel degelijk met aandacht gelezen zullen worden. Mocht u zich toch nog geroepen voelen PostNL direct op uw mening en opvattingen over postzegels te trakteren, dan hebt u hierbij de kans.

  Over de PostNLWebinar kunt u nader geïnformeerd worden door de link http://www.tinyurl.com/yyny3kyj in te toetsen.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)