De Waddenzee mét het verbindende ‘postzegel-beeld-verhaal’ ervan - Postzegelblog

De Waddenzee mét het verbindende ‘postzegel-beeld-verhaal’ ervan

0

21538DegrenzenvandeWaddenzeeDoor de plaatsing van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst probeer ik in deze bijdrage u de gevarieerde meerwaarde van de invalshoeken van een zestal ‘waddenpostzegels’ (waarvan één uit Duitsland) nader uit de doeken te doen. Er blijkt aanmerkelijk meer achtergrondkennis in deze postzegels gestopt/verstopt te zijn dan veronderstelt. Door een logische plaatsing van deze info ontstaat met de postzegels een ogenopenend en informatief postzegel-beeld-verhaal, geschikt als inspirerend deelfacet van een thematische postzegelverzameling van bijvoorbeeld over water.

45 cent Zomerzegel 1981

nvph-1216Tweemaal per etmaal wordt het Waddenzeewater ververst door de getijdenwerking. In de stroming worden grote hoeveelheden voedingsstoffen vanuit De Noordzee binnengebracht als plankton en dood organisch afval. In de Waddenzee bezinkt het materiaal en dient als voedsel voor veel levensvormen. De Waddenzee langs de randen, het schorren- of kweldergebied (van ruim honderd meters breedte) langs de kust van de provincies Friesland en Groningen is vrij ondiep. De waterbeweging is daar tijdens de eb- en vloedstromen ook het rustigst. Veel van het in het zeewater zwevend materiaal bezinkt daar als slib in het slik.

Op de 45 cent Zomerzegel 1981 (nvph 1216, natuurlandschap & aanslibbing) staat een foto van een bij eb droogevallen kwelder in de Waddenzee met daarin een ontwateringssloot/afwateringssloot met haaks daarop een groot aantal dwarssloten (links) in de buurt van Holwerd (van waaruit de beurtdienst naar het waddeneiland Ameland wordt georganiseerd). Dit stelsel van grote en kleinere uitwateringssloten zorgt ervoor (nadat het slib is bezonken rondom de slibvangende kweldergewassen) dat het water bij eb met gemak afgevoerd wordt.

Het rustig afvloeiende water laat echter ook veel slib achter in de afwateringssloten en geulen. Deze sloten en geulen dienen regelmatig schoongemaakt te worden. Op het rechter gedeelte van de postzegelfoto is slibophoging na een dergelijke ‘schoonmaak’ ook duidelijk zichtbaar aanwezig.

maximumkaart-waddenzee

Fotograaf/postzegelontwerper Ger Dekkers maakt als het ware ‘strip-beeld-verhalen’ van hetzelfde landschappelijke onderwerp door steeds het waarnemingspunt ietsje te verleggen. Door deze ‘verschuiving’ ontstaat een ‘filmisch stripverhaal-van-beelden’ die heel weinig van elkaar verschillen, maar wel een niet-alledaagse collage van de werkelijkheid geven. Vanuit een rijdende trein of auto kan men een overeenkomstig beeld van een landschap krijgen. De horizon – met hemel en aarde – is daarbij steeds een belangrijk vast onderdeel van zijn foto’s. “Het is een dwingende, ‘twee-delende-lijn’ die in ons land steeds in je beeld voorkomt”, aldus Dekker, “waarbij hij het verdwijnpunt steeds in het midden van de foto plaatst.” Dekkers’ fotobeeld-reeksen geven met hun vele ‘visies’ (invalshoeken) veel kanten, die steeds één waarheid en ook één werkelijkheid kent.

waddenreeks

Deze ene zomerzegelafbeelding, afkomstig uit de reeks ‘Eb en vloed – landaanwinnen’, is in 1976 al ‘in- strip-gebracht’.  De resterende drie zomerzegels 1981 (nvph 1216/19) van de reeks ‘Het nieuwe Nederlandschap’ geven andere facetten van het nieuwe land in ons land:

nvph-1217-1218-1219

  • 55 cent: strekdam nabij Lelystad (dijk & bescherming),
  • 60 cent: voor het eerst omgeploegd polderland in Zuid-Beveland met in het midden een afwateringsgreppel (afwatering & ontginning),
  • 65 cent: bedekkend plasticmateriaal in de Noordoostpolder (cultuurlandschap & landbouw).

Een variant op de seriële benadering van de landschappen van Dekkers is op de vier zomerzegels doorgevoerd. Niet het veranderende standpunt, maar het veranderende landschap staat centraal.

waddenzee-dUITS

2) Duitse ‘Nationalparke Wattenmeer’-postzegel

Deze bijzondere gelegenheidspostzegel uit Duitsland (2004) geeft een fotografische afbeelding van de Waddenzee bij de laagwaterstand tijdens het ebgetij. Dan vallen op ontzaglijk veel plaatsen grote zandplaten droog in de ondiepe Waddenzee met daarin geulen en nevengeulen, die overtollige water nog afvoeren tot dat het opkomende vloedwater het weer beëindigt.

Voor wadlopers zijn deze zandplaten het meest aantrekkelijke deel van een wadwandeltocht  naar één van de waddeneilanden als Ameland en Schiermonnikoog.

wad-lopen

Voor een beschrijvend verhaal verwijs ik u graag naar deze pagina over ‘wadlopen’. De foto’s met persoonlijke beschrijving tonen u de Waddenzee op een geheel andere, inzichtelijke en originele manier met ‘ervaringsopmerkingen’ over o.a. de kwelder met de zuigende modder en af en toe waden door een geul, waarbij het water soms tot je middel komt.

3 & 4)  Mooi NL – Vlieland en Delfzijl

Tijdens de laagwaterstand is scheepvaart in de vaargeulen van het Wad heel wel mogelijk. Rechtsonder op de Mooi NL – Vlieland-postzegel verbindt de veerboot catamaranmotorschip Vlieland met de havenstad Harlingen op de vaste wal.

nvph-2419mooi-nl-delfzijl-postzegel

detail-nvph-2419 detail-delfzijl-postzegel

De coaster op de Mooi NL – Delfzijl-postzegel met opvallend gekleurde containers vaart op de Waddenzee van of naar de Groningse zeehaven Delfzijl.

5 & 6) Waddengebied-postzegels 1982

Ontwerper Fred Landman uit Holwerd laat diagonaalsgewijs een lange menselijke schaduw (ontstaat bij ondergaande zonnestand) op beide postzegels over het Waddengebied vallen. Hiermee maakt de ontwerper de invloed van de mens met z’n activiteiten dreigend zicht-  en voelbaar: op de 50 cent postzegel door de sterfte van een eidereend en op de 70 cent postzegel door de vernietigende invloed van de elektriciteitscentrale aan de Eems in Delfzijl.

nvph-1268-1269

De steeds schaarser wordende grote stern (50 cent zegel) en de brandganzen (symbool voor de internationale waarde van het Waddengebied voor de vogeltrek, 70 cent zegel) vliegen voor deze schaduw weg, naar een perspectief, waarheen ook de schaduw zich richt!

Tot slot

Of er (nog) meer postzegelafbeeldingen buiten Nederland (zonder nvph 2170/71) in Duitsland en Denemarken bestaan met facetten van het Waddengebied is me onbekend. Mocht u er nog eentje kennen dan hoor ik dat graag.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegelsNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)