Vijf jubilarissen feestelijk en gedetailleerd (met kleur en fleur) opgevoerd! - Postzegelblog

Vijf jubilarissen feestelijk en gedetailleerd (met kleur en fleur) opgevoerd!

5

pzrand.jpg

De getalenteerde ontwerper Yvo de Ruiter heeft met overgave zich verdiept in het wel en wee van vijf jubilarissen. Hij heeft daar een levendig, feestelijk, gedetailleerd, kleurig en fleurig beeld van op het postzegelvelletje ‘Jubileumpostzegels 2008’ vorm gegeven. Het vijftal jubilarissen is niet alleen voor de ontwerper een aantrekkelijke ontdekkingstocht geweest, maar zijn ‘werkstuk’ is dat ook voor de verzamelaar (met het nodige doorzettingsvermogen in combinatie met een vergrootglas) geworden!

vel-jub-zegels-400p.jpg

De vijf verhalende postzegels (mét postzegelrand) geven in een beeldverhaal (afbeeldingsverhaal) een kleurige en levendige indruk van vijf jubilerende organisaties:

 • 200 jaar Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW),
 • 10 jaar De Nederlandsche Bank (DNB),
 • 25 jaar AEX-index,
 • 140 jaar Bruna-uitgeverij en
 • 125 jaar Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

Op een vierkant postzegelvel (451.000 exemplaren) van vijf ‘etages’ (ieder met een eigen kleur/uitstraling) treedt iedere organisatie naast het overeenkomstige (maatschappelijke relevantie) ook op een typisch geëigende manier voor het voetlicht. De jubilerende organisaties zijn stuk voor stuk op een hoog artistiek niveau tastbaar door Yvo de Ruiter, (één van de 18 medewerkers in het bureau Koeweiden Postma) in een bredere context geplaatst.

rij1.jpg

200 jaar Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
knaw-2.jpg De KNAW bevordert de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zich bovendien in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de samenleving. Het typisch eigene van de organisatie KNAW heeft De Ruiter middels zeven treffende karakteristieken raak weergegeven.

Op de voorgrond (onder het hemelgewelf, verbeeld in een halve cirkelschijf) ligt een opengeslagen, perspectivisch weergegeven boek, dat in de volle breedte [1] de alfa-wetenschappen theologie, rechten, geschiedenis, taal- en letterkunde vertegenwoordigt. De cellen en sterren staan voor [2] de exacte beta-vakken wiskunde, natuur- en scheikunde. De cellen mét pincet verbeelden [3] het microscopisch kleine, terwijl de sterren [4] het onmetelijk grote symboliseren. De zeven vallende sterren (op de postzegelrand) staan voor [5] het tijdsbegrip in de wetenschap.

zegel-1-400p.jpg

Naast bovenstaande vijf verwijzingen kan in de letterlijke weergave van het trapje in figuurlijke zin [6] de top (kennisgrens) van de wetenschap bereikt worden. Wetenschappelijk onderzoeken, hopen en dromen gaan in elkaar over, ondersteunen elkaar over en weer. Wetenschap is magisch, het beoefenen ervan is avontuurlijk. [7] Het al maar zich verder ontwikkelende voortgangsproces in de wetenschap verbeeldt de ontwerper met een afbeelding van het hemelgewelf bij dag en nacht (’24-uurs economie’).

276.jpg 283.jpg
305.jpg 309.jpg
221.jpg 351.jpg
392.jpg 222.jpg
Ongetwijfeld is een er aantal ‘oud-werknemers’ van de KNAW op één van de Kinderzegels 1928 en Zomerpostzegels uit de periode 1935 t/m 1947 terecht gekomen. Jammer genoeg heb ik door tijdgebrek geen tijd gehad uitgebreid op Google te zoeken. Wellicht dat er lezers zullen zijn die ze wel weten op te sporen en kunnen stellen dat van de hierbij opgevoerde portretten enkelen wél en/of géén medewerker van de KNAW zijn geweest.

rij2.jpg

10 jaar De Nederlandsche Bank (DNB)
Het witte gebouw van de DNB in Amsterdam (geheel links op de tekstzegel) staat door een brug in verbinding met het hoge (de velrandhoogte overschrijdende) gebouw van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt geheel rechts.

zegel-2-400p.jpg

Deze brug onderstreept de figuurlijke verbinding tussen het Nederlandse en het Europese monetaire beleid.

dnb1-2.jpg

Bovendien verwijst deze brug/aquaduct (met gotische kerkramen én poortgebouwen) naar de illustraties van de diverse eurobiljetten. Op de voorgrond domineert (gedeeltelijk doorzichtig) een vrije vertaling van een euromunt zonder waardeaanduiding.

1809.jpg

Meer werkelijkheidsgetrouw staat een één euromunt op de Eurozegel uit 1999 (nvph 1809), toen de euro als rekeneenheid in het betalingsverkeer werd geïntroduceerd.

rij3.jpg

25 jaar AEX-index
Een beurshandelaar (in de ‘pré-computerperiode’ nog in een herkenbaar en opzichtig kostuum gestoken) loopt over een staafgrafiek omhoog, daarbij krijgt hij ondersteuning van een grafieklijn als leuning.

zegel-3-400p.jpg

De omhooggaande grafieklijnen illustreren de kwaliteit van de Nederlandse economie en de rol van de AEX-index (dé ‘barometer van de BV Nederland’), die uit 25 (het meest in Nederland verhandelde) aandelenfondsen bestaat.

grafiek aex

Tegelijkertijd nemen steeds meer internationale bedrijven een notering aan de Amsterdamse beurs (AEX = Amsterdam EXchanges).

657.jpg 1844.jpg
Op de achtergrond zijn de Amsterdamse skyline én de toren (met klok) van de Beurs van Berlage opgevoerd (zie ook nvph 659 en 1844). Onder de grafiek is een echte markt met marktkramen, verkopers en publiek/kopers (in blauwen) zichtbaar. Deze ‘markt’ verbindt het echte leven van de gewone man met het financiële leven van de Amsterdamse beurs. Dit ‘samenzijn’ verbindt tevens de gelegenheid voor de man van de straat te handelen in aandelen. NYSE Euronext (New York Stock Exchange) staat uitgebreid stil bij het 25-jarig jubileum van de AEX-index, dé financiële graadmeter van Nederland.

ri4.jpg

140 jaar Bruna
Bruna doorbrak het elitaire karakter van lezen.

bruna.jpg

Op een ontspannen wijze heeft het bedrijf lezen onder het motto “Lekker lezen voor iedereen” gepopulariseerd. Het uiterlijk van de consumentencampagne wordt door een speciaal Nijntje-logo (op de linker velrand) én een vierregelig rijmpje (op de tekstzegel) ondersteund.

zegel-4-400p.jpgdickbruna.jpg

Op de postzegel treden Bruna’s kernwaarden door de vele boeken overduidelijk op de voorgrond. “Het kleine lezende meisje, haar opa en de stapels en kasten vol boeken symboliseren dat lezen toegankelijk is voor iedereen” (jong en oud), aldus ontwerper De Ruiter. Het meisje zit op een weinig stabiele stapel boeken aandachtig te lezen, terwijl een

De Ruiter heeft het lezende meisje ontleend aan bijgaande tekening van Dick Bruna. De ontwerper heeft daar een eigen interpretatie van gemaakt en op een aantrekkelijke manier in het totaalbeeld ingepast/opgenomen.

Brildragende en kalende opa bij een brandende schemerlamp hetzelfde doet vóór een rijkelijk gevulde boekenkast ín het ‘open’ en twee ramen tellende Bruna-huis. Het geheel is in een typisch Nederlands decor van rode bakstenen trapgevels geplaatst, waarmee ook het Bruna-rood functioneel aanwezig is.

rij5.jpg

125 jaar Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB)
De Nederlandse toeristenbond ANWB (bekend door Wegenwacht: “Gele rijders pechbestrijders”, bewegwijzering: “Hebben we u ooit de verkeerde kant opgestuurd?”, alarmcentrale en het maandblad Kampioen) is maatschappelijk actief voor haar leden op de terreinen van vakantie/toerisme (vrije tijd), recreatie en mobiliteit.

zegel-5-400p.jpg

Het [1] toerisme wordt geïllustreerd door een tentje (in een bosrijke omgeving), waarin zich twee personen bevinden, die door schaduwbeelden worden opgevoerd. Met dit schimmenspel wordt de relatie gelegd met een andere doelstelling van de Bond, namelijk de [2] mobiliteit, o.a. het verbeteren van de verkeersveiligheid voor kinderen. Ook het hypermoderne snelwegviaduct met daarboven een stel lantaarns en een tweetal matrixborden heeft betrekking op de mobiliteit samen met de nieuwe (milieuvriendelijke) ANWB-paddestoel. Met dit laatste object verwijst De Ruiter naar de toekomstgerichtheid van de ANWB en het toegankelijk maken van recreatiebestemmingen.

ww_anwb.jpg

De groene omgeving op de postzegel heeft betrekking op het [3] zorgzaam omgaan met de natuur: “Laat niet, als dank voor ’t aangenaam verpoozen, den eigenaar van ’t bosch de schillen en de dozen”.

1280.jpg zegel-5-190p.jpg
Bij het 100-jarige bestaan van de automobilistenbond ANWB (die zich oorspronkelijke voor wielrijders inzette) in 1983 is er ook een postzegel (nvph 1280) uitgeven. Recreatie, toerisme, bewegwijzering en hulpverlening hebben in de afbeelding een zakelijk afstandelijke vormgeving ontvangen van het ontwerpersduo Kruit en Van Raalte. Van een persoonlijk gevoelsmatige betrokkenheid (in tegenstelling tot de nieuwe postzegelafbeelding) is in het geheel geen sprake geweest. De schilderkundige tegenstelling impressionisme – expressionisme (objectieve indruk – subjectieve uitdrukking) is hierbij van toepassing.

Vormgeving
Op een bijzonder originele manier weet Yvo de Ruiter door diverse vergelijkingen en verwijzingen ons op tal van weinig concrete en tastbare kenmerken van de vijf organisaties op een levendige wijze opmerkzaam te maken. Hij zocht een manier om de basis van elke organisatie in de postzegel tot uiting te brengen. De Ruiter verwoordt zijn benadering als volgt: “Het postzegelvel symboliseert een stad vol leven, waarin alles gebeurt, waar feest wordt gevierd en waar telkens nieuwe verhalen te vinden zijn: grapjes, gebaren poëzie. Het is één kleurrijke, spannende maatschappij. De vijf bedrijven hebben daarin elk een eigen plek, maar kennen overeenkomsten. Alle bedrijven hebben een maatschappelijke relevantie.”

Met grafische grapjes tracht de ontwerper zijn visie op een speelse en opgewekte manier details/kernonderdelen van de vijf jubilerende organisaties te verbeelden. In het totale vel zijn op postzegels en velranden vrolijke en daardoor aandachttrekkende gimmicks (komische vondsten/invallen) aanwezig, zoals:

 • het vliegtuigje met piloot (met wapperende sjaal) en vaan met een informatieve tekst “Jubileumpostzegels 2008” op de velrand (boven);
 • het konijntje (rechtsonder) verbeeldt (met de vlinders) de ontmoeting met en de ontdekking van het leven in de natuur;
 • de vlinders verbeelden op een opgewekt speelse wijze het ongebondene en onbezorgde van lezen en vakantievieren;
 • het bloemetje op de Bruna-postzegel in het midden van de postzegel is feitelijk een vertaling van het jubileumlogo en het suggereert een intieme, huislijke gezelligheid;
 • het de ‘landsgrens-overschrijdene’ van het ECB-gebouw krijgt ondersteuning door het ‘niet-passen-in-de-hoogte-van-de-postzegel’;
 • een vrachtwagen die van links (op de velrand vaag zichtbaar) naar rechts (op de velrand) doorloopt en daarmee dedynamiek van de Nederlandse economie symboliseert;
 • de aansluitende warme en feestelijke kleurengloed op het vel verbeelden en ondersteunen de onderling overeenkomstige maatschappelijke verbondenheid van de opgevoerde organisaties/bedrijven.

Aansluiten over de keuren nog het volgende uit de mond van de ontwerper opgetekend: “Ik heb het complete vel zo ingedeeld dat onderaan bij de ANWB de dag begint en bovenaan bij de KNAW de nacht invalt om daarmee de klok rond te gaan in de stad, waar altijd iets gebeurt.”

De postzegels van dit velletje zijn zowel van links naar rechts als van onderen naar boven beeld- en kleurdoorlopers. Dit ‘doorlopende effect’ is niet zo maar een speling voor het oog, maar het heeft met de betekenis van de diverse postzegelonderwerpen van dit velletje te maken. Op al dit soort postzegels heeft het betrekking (zoalsook duidelijk blijkt bij deze nieuwe emissie) op doorgaan, dóórlopen/doorlópen, voortgaan, op/na elkaar volgen,continueren en/of doorgeven.

Postzegels waarop een geheel eigen, persoonlijk stempel is gedrukt!
De Ruiter heeft als debuterende postzegelontwerper zich met hart en ziel aan de KNAW, DNB, Nyse Euronext, Bruna en ANWB gegeven. Hij heeft vijf bepaald niet met elkaar overeenstemmende postzegelonderwerpen op een strikt persoonlijke én originele wijze geïnterpreteerd en tot een uitstekend passend geheel samen weten te smelten. Daarbij heeft hij de ziel van ieder postzegelonderwerp treffend én levendig gekarakteriseerd en op de kaart (postzegel) gezet. Het zijn feestelijke postzegels-met-een-goed-verhaal geworden, die tot de verbeelding spreken. Hulde, hulde!

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

  Reacties (5) Schrijf een reactie

  • Dolores op 27 april 2008 om 12:26

   Geraffineerd velletje. Maar dat landschap vind ik nog wel het leukst. De AEX als bergen, het blauw op de achtergrond van de Bruna zegels vormt een meer, de boekenkasten gevelhuisjes. De Euro van de Nederlandse Bank als zon, en dat allemaal onder de koepel van een sterrenhemel, terwijl er helemaal onderaan gekampeerd wordt in het groen. Hoe verzin je het.

  • Albert Haan op 29 april 2008 om 23:43

   Goed na gedacht, Commercieel aantrekkelijk voor TNT, met al die doorlopers en tabjes…..

  • Hanszelf op 2 mei 2008 om 08:20

   Randstroken, doorlopers, tabs etc. zijn wel een papier- en evt. gom-verspilling, maar gaan binnenkort onder de verpakkings-belasting vallen die volgend jaar wordt ingevoerd. De enige belasting, behalve de regenbelasting, die nog kan worden ingevoerd. Weet wel dat Jan Publiek hier niets aan heeft want die papierresten hebben zelf hoegenaamd geen enkele waarde en worden en niet gelezen en massaal weggegooid en hebben voor verzamelaars alleen waarde wanneer het velletje compleet is.

  • toon op 2 mei 2008 om 09:08

   niet mee eens Hanszelf! voor mij is het juist de uitdaging om zegels met tabs en randstroken te verzamelen. is bar moeilijk hoor, maar geweldig spannend. ik kan al ettelijke velletjes met gebruikt materiaal samenstellen en dat geeft echt een kick.

  • Dolores op 2 mei 2008 om 18:07

   Vaak plakt men plakt de postzegel inclusief randstrook op een enveloppe, zeker leuk om te verzamelen!
   Maar idd ook verzamelen en het milieu kent zo z’n knelpunten blijkbaar. Ik weet alleen niet wat er werggegooid wordt aan los materiaal bij de drukkerij zelf bij de produktie van losse postzegels, en of een velletje dus daadwerkelijk zoveel meer belasting met zich meebrengt.

  Schrijf een reactie

  (registratie is niet nodig)