Persoonlijke postzegels nog eens puntsgewijs nader bekeken - Postzegelblog

Persoonlijke postzegels nog eens puntsgewijs nader bekeken

19

p2420.jpg

Ter verhoging van de persoonlijke betrokkenheid bij en attentiewaarde van een poststuk kan de klant tegen betaling al geruime tijd een zelf gekozen afbeelding op een persoonlijke postzegel laten aanbrengen. Deze mogelijkheid past uitstekend bij de sterk ontwikkelde individuele egocultuur van dit moment om je naar buiten toe opvallend te profileren. Uiterlijk vertoon! Ook de zakelijke markt is er veel aan gelegen met behulp van persoonlijke postzegels in de belangstelling van de verschillende doelgroepen terecht te komen.

Uitbesteding
Vanaf 1 mei 2007 is Nederland ‘verblijd’ met persoonlijke postzegelboekjes met daarin persoonlijke postzegels. Deze boekjes lijken heel erg op de reguliere prestigeboekjes, maar er zijn duidelijke verschillen. De persoonlijke postzegelboekjes bevatten altijd een aantal persoonlijke postzegels. De boekjes worden door het grafische bedrijf Rekafa Special Products uit Venlo gemaakt in samenwerking met een zakelijke opdrachtgever van het boekje. Dit grafische bedrijf begeleidt en coördineert het gehele productieproces van het postzegelboekje van het begin tot het eind. Deze firma neemt ook het voorraadrisico geheel voor haar rekening. Het Nederlandse postbedrijf heeft dus het totale aanmaakpakket van het postzegelboekje uitbesteed. TNT Post speelt alleen maar een bemiddelde rol bij de drukopdracht van de persoonlijke postzegels tussen Joh. Enschedé en het grafische bedrijf in Venlo. Het Nederlandse postbedrijf is op dit moment de enige instantie die een drukker opdracht mag/kan geven postzegels met de landsnaam ‘Nederland’ te drukken.

1. Het postbedrijf is dus in geringe mate bij dit nieuwe postzegelproduct betrokken. Vandaar dat deze persoonlijke postzegeluitgiften (boekjes) geen deel uitmaken van het officiële emissieprogramma. Als gevolg daarvan zijn deze boekjes ook niet verkrijgbaar in abonnement bij de Collect Club in Groningen. Ze zijn in Groningen wel in de losse verkoop verkrijgbaar, evenals bij de postkantoren en in Primera-winkels.

2. De indirecte betrokkenheid van TNT Post maakt dit nieuwe product tot een onofficiële nevenuitgave. De persoonlijke postzegels kunnen het beste als afgeleide zegelvarianten van officiële, door TNT Post uitgegeven postzegels beschouwd worden (nevenemissies). In het frankeergebruik komen deze persoonlijke postzegels geheel overeen met de frankeerfunctie van de officiële postzegels. Toch worden deze zegels door diverse doelgroepen als collectors items of hebbedingetjes beschouwd, meer dan door de traditionele verzamelaar. Deze postzegels komen als frankeermiddel heel weinig op poststukken voor. Wellicht is dit ook de reden waarom veel verzamelaars ze links laat liggen.

3. Op de achtergrond speelt TNT Post in de beginfase echter wel een sleutelrol. Ze weegt en keurt de aanvragen uit de zakelijke wereld. Het bedrijf geeft wel of geen toestemming voor de aanmaak van een persoonlijk postzegelboekje. Instemmingcriterium? Bezit de aanvrager wel voldoende voldoende maatschappelijke draagkracht. Nog een andere hand- en spandienst van het postbedrijf is het beschikbaar stellen van haar verkoopapparaat via de postkantoren voor de verkoop van deze boekjes.

4. Studio Dunbar ontwikkelde in 2006 voor een (verticale) persoonlijke postzegel met een foto van voetballer Dirk Kuyt (nvph 2420) een redelijk neutraal kader, zodat de afbeelding goed uitkomt. Deze ‘kaderversiering’ wordt steeds herhaald gebruikt voor de postzegels uit de persoonlijke postzegelboekjes.
 
velajax1-400p.jpg

Afgeleide postzegelvarianten met ongewenste neveneffecten
Deze neven-postzegeluitgaven bezitten voor de verzamelaar tal van ongewenste neveneffecten.

1. Voortdurende herhaling van de eenvormige uiterlijk (verticaal formaat, kleur en vormgeving). Door de herhaalde verschijning van deze persoonlijke postzegels worden de zegels zo langzamerhand geestdodend, eentonig en/of saai.

2. Het te groot uitgevoerde kader bezit een ‘etensbord-uitstraling’ met een al maar wisselende ‘vulling’.

3. Eén kaderrand met daarin geïntegreerd de frankeerwaarde en landsnaam in plaats van vier kaderranden. Een dergelijke benadering geeft aan de ‘vulling’ meer speelse variatieruimte.

4. De ‘vulling’ bestaat bijna altijd uit een eenvoudig en weinig verheffend fotografisch plaatje. De ‘vulling’ krijgt helaas niet die ‘verpakking/vormgeving’ mee die de officiële TNT Post-postzegels alle wel ontvangen.

5. De aanschafprijs van 9,95 euro van de postzegelboekjes met negen persoonlijke postzegels is bijzonder hoog.

6. Bovendien verschijnen in een relatief korte tijd verschijnen er veel van dergelijke postzegelboekjes. Er zijn inmiddels vijf exemplaren verschenen. In september komen er weer twee stuks uit.

2-400p.jpg

Doel van de persoonlijke postzegels
1. Het verzamelen van postzegels (en de aantrekkelijkheid daarvan) meer bekendheid geven onder een bredere laag van de Nederlandse bevolking.

2. Diverse doelgroepen (ieder met zijn eigen specifieke invalshoek) van postzegels voorzien.

3. Het officiële emissieprogramma van TNT Post wordt financieel niet overbelasten. Volgens de zienswijze  van de posterijen vallen de persoonlijke postzegelboekjes als neven-postzegeluitgaven niet onder haar emissieprogramma.

4. Met deze nevenuitgaven kunnen meer postzegelaanvragers van een postzegelboekje met persoonlijke postzegels tevreden worden gesteld.

zegels_pagina_1-400p.jpg

Resumerend: twee-eenheid mét tweespalt
1. Aan de uitgifte van de postzegelboekjes met persoonlijke postzegels wordt door TNT Post, de postzegeluitgifteaanvragers en/of het grafisch bedrijf Refaka weinig ruchtbaarheid gegeven. Inzichtelijke informatie is moeilijk te krijgen.

2. De postzegelaanvragers hanteren een andere uitgiftedatum dan TNT Post. Het VU-boekje bijvoorbeeld was op het VU-festival al op 6, 7 en 8 juni verkrijgbaar, terwijl de postkantoren pas op 15 juni met de verkoop begonnen.

3. In de filatelistische pers wordt veel (secundaire en weinig primaire, ter zake doende) aandacht aan deze emissies gegeven, terwijl de officiële TNT Post-emissies het met veel minder moeten stellen.

4. Deze voor verzamelaars ‘ondergeschoven kindjes’ zijn bijzonder duur.

5. De vormgevingskwaliteit is t.o.v. de officiële emissies ondermaats.

6. Ik betwijfel of deze emissies t.o.v. de prestigeboekjes ooit in de nvph-catalogus zullen worden opgenomen.

7. Geestdodende serieuitstraling door de voortdurende herhaling van éénvormig, éénkleurig en éénduidig kader t.o.v. de grote verscheidenheid van de officiële postzegeluitgaven.  Persoonlijke postzegels doen me sterk denken aan de eentonige uitstraling van portzegels van weleer, die ook door een grote schare filatelisten niet werden verzameld.

8. Postzegelboekjes met persoonlijke zegels kunnen niet in abonnement bij de Collect Club verkregen worden. Ze maken zelfs geen deel uit van het officiële postzegelemissieprogramma. Dus geen door TNT Post volwaardig erkende emissie.

9. TNT Post stelt voor het eerst zeer nadrukkelijk dat de verzamelaar zich niet verplicht moet voelen dit nieuwe postzegelproduct aan te schaffen.

Door bovenstaande informatie (met de nodige tegenstellingen) komt het aantrekkelijke en verzamelwaardige van dit nieuwe postzegelproduct danig onder druk te staan. Het samenwerkingsverband van TNT Post en Muntpost ‘vult’ in het kader van het Rembrandtjaar maar liefst 36 blokjes van vier gelijke persoonlijke postzegels met reproducties van Rembrandt en zijn leerlingen (zie maandblad Filatelie 2007/05, blz. 327). Voorts verschijnt er op persoonlijke zegels van beide coproducenten TNT Post/Muntpost het ‘Canon van  de Vaderlandsche Geschiedenis’, bestaande uit vijf velletjes met 50 verschillende zegelafbeeldingen (zie maandblad Filatelie 2007/05, blz. 315).
Tot vervelendst toe steeds een herhaling van dezelfde kaderomtrek. Ik kan me heel goed voorstellen, afgezien van het bijzonder hoge financiële plaatje, dat de belangstelling voor dit soort postzegels bij verzamelend Nederland zal gaan afnemen.

skyline-400p.jpg

De ‘losse’ persoonlijke postzegels door privé-personen en bedrijfsleven in kleine oplagen van veelvouden van tien postzegels besteld, zullen nog wel in een vraag blijven voorzien. Reden? Deze postzegels zijn ook daadwerkelijk (in tegenstelling tot die uit de postzegelboekjes) bedoeld om te gebruiken als frankeermiddel.

pers-pz-tntpost.jpg 

Een bijzonder actieve filatelist ziet vanuit het raam van zijn woning onder andere uit op het hoofdkantoor van TNT Post aan de Prinses Beatrixlaan in ’s-Gravenhage. Een deel van de imponerende skyline was voor hem de aanleiding er een persoonlijke postzegel van te laten maken.

kz-06-200p.jpg

Persoonlijke postzegels en bijslagpostzegels
Een kenmerkende overeenkomst tussen diverse persoonlijke postzegels en bijslagpostzegels is dat ze alle door een postzegelaanvragende ‘zakelijke partner’ na toestemming van TNT Post  verschijnen. Ik zou me heel wel voor kunnen stellen dat TNT Post de drie goede doelenorganisaties achter de bijslagzegels (kinderzegels, zomerzegels en Rode Kruiszegels) op een gegeven moment overhevelt naar de persoonlijke postzegel. Enkele voortekenen zouden er wel eens op kunnen wijzen:

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de PTT , de heer Wim Dik, stelde op 2 maart 1993 de vraag of het inzamelen van fondsen via postzegels (bijslagpostzegels) nog wel van deze tijd is en nog wel bij de PTT-bedrijfsta(a)k past. De directe betrokkenheid bij het verkrijgen van (bijslag)gelden door het postbedrijf voor goede doelen staat dus ter discussie. Volgens Dik is het inzamelen van gelden voor weldadigheidsorganisaties op deze manier zo langzamerhand achterhaald. De lange traditie was in 1993 nog de enige reden om niet abrupt de overeenkomst met de fondsen op te zeggen. De opvallend nieuwe invalshoek van  het postbedrijf zorgde destijds wel voor de nodige publiciteit in de landelijke pers. Misschien dat de tijd met vooruitstrevend en op de toekomst gericht zakelijk denken er nu zo langzamerhand wel eens rijp voor zou kunnen zijn.

2. Een advertentie in de mei-editie van het VU-Magazine ‘Gewoon bijzonder’ wees de lezer op de uitgave van het speciale VU-postzegelboekje. In deze vooraankondiging stond o.a. met de aankoop van dit boekje “steunt u een goed doel.” Met andere woorden  de Vrije Universiteit ontvangt middels dit boekje financiële ondersteuning (overeenstemmend met de VU-traditie van Abraham Kuyper) o.a. voor wetenschappelijk onderzoek. Het geld voor het specifieke goede doel is bestemd voor buitenlandse wetenschappers. Zij worden in staat gesteld hun onderzoekresultaten zonder censuur te kunnen publiceren.

3. De goede doelen die de voetbalclubs Ajax, Feyenoord en PSV nastreven, evenals de band BZN zijn me geheel onbekend.

4. In september zal een postzegelboekje in het teken van de stichting ‘De Zonnebloem’ staan. Ik kan me niet voorstellen dat deze stichting, die in 2005 en 2006 via de Goede Doelenpostzegels geldelijke ondersteuning ontving, een aanvraag indient om de naamsbekendheid te verhogen. Nee, de stichting probeert ongetwijfeld met de uitgave van dit postzegelboekje weer inkomsten te verwerven uit een postaal product voor haar specifieke doel.

gdz2006.jpg gdz2005.jpg

Discussie bedrijfsta(a)k TNT Post
1. De overeenkomst tussen bijslagzegels en persoonlijke postzegelboekjes is niet alleen een aanvragende zakelijke partner met een instemmende TNT Post, maar ook een indirecte steunverlening (door het postbedrijf) aan goede doelen.

2. De rechtstreekse, directe betrokkenheid van TNT Post bij de Goede Doelenzegels is vanaf 2007 niet afgelopen. Deze postzegelemissie zal niet meer worden voortgezet. In 1993 stond de rechtstreekse betrokkenheid bij ‘geld inzamelen’ met bijslagzegels van het postbedrijf al ter discussie.

3. Zullen de diverse ‘partners’ van de Goede Doelenzegels 2004, 2005 en 2006 toekomstige aanvragers van postzegelboekjes met persoonlijke postzegels worden, zoals ‘voorganger’ de Stichting De Zonnebloem dat in september al zal zijn?

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

  Reacties (19) Schrijf een reactie

  • toon op 8 juli 2007 om 11:14

   geheel mee eens, Bate, er zal een ander ontwerp moeten komen voor de persoonlijke zegels, ze worden nu wel erg saai.

  • J.H. Avis op 8 juli 2007 om 13:07

   Alleen de “voetbal” PPB’s zijn verkrijgbaar bij Primerawinels en niet die van BZN en VU.
   De zegels uit de PPB’s hebben een andere tanding. De zegels zijn daardoor verzamel- en cataloguswaardig.
   Het ‘Canon van de Vaderlandsche Geschiedenis’, bestaat ook uit 50 verschillende zegelafbeeldingen zonder munt, bestaande uit 25 velltjes met elk twee verschillende velletjes, aldus Theo van Aalst, directeur Marketing TNT Post, in zijn schrijven d.d. 4 juli 2007. De prijs bedraagt euro 15,00 , inclusief verzendkosten en elke maand verschijnen er twee delen. Deze uitgave geschiedt dus zonder Muntpost.

  • J.H. Avis op 8 juli 2007 om 13:08

   25 velletjes met elk twee verschillende postzegels dus!

  • Henk Salet op 8 juli 2007 om 13:43

   De aandeelhouders van TNT Post zullen wel blij zijn met deze ontwikkeling!
   Voor 20 postzegels van 44 Eurocent ontvangt TNT Euro 15,00!
   In een maandelijkse oplage van 2500 stuks levert dat een vorstelijk salaris op voor de heer Th. van Aalst!
   Het is duidelijk dat deze ontwikkeling bijdraag aan de verdere afgang van de filatelie!

  • Dolores op 8 juli 2007 om 14:11

   Beste Bate, je noemt sterk ontwikkelde egocultuur van dit moment om je naar buiten toe te profileren, maar ik weet eerlijk gezegd niet goed waar je dit vandaan haalt. Ik dacht dat we juist massaal aan het cocoonen waren. “Eigen huis en tuin cultuur”, en daar past een persoonlijke postzegel helemaal bij. Gezellig met elkaar Minoes de huispoes en Diederik de tuinkabouter op een plaatje knutselen dat is wat mensen willen volgens mij! Slim bekeken toch?

  • Dolores op 8 juli 2007 om 14:18

   Bate, maar inderdaad je hebt ook wel gelijk bij een “eigen huis en tuin cultuur” horen andere leukere kadertjes: bloempotjes en bloemetjes of aardige kleurtjes stippeltjes of streepjes. In ieder geval meer en andere keus dan uitgerekend deze kleur.

   Dat hebben ze dan weer niet zo slim bekeken…

  • Dolores op 8 juli 2007 om 16:41

   Bate,
   Bizonder interessant artikel. Ik wil er graag nog even op doorgaan.
   1. M.b.t. de particulier:
   Op het postzegelforum loopt al langere tijd een discussie over de kwaliteit van de nederlandse persoonlijke postzegel. Rein heeft zich intensief beziggehouden met de oostenrijkse personalisierte en ik ben inmiddels in het gelukkige bezit van een exemplaar.
   Het verschil met de nederlandse zegel is zo ontzettend groot dat je de nederlandse zegel onmiddelijk in de prullebak zou gooien. Zonder kadertjes met bloempotjes, gewoon simpel geel of blauw, en zo heeft Oostenrijk nog een paar keuzemogelijkheden. De afbeelding is haarscherp, de postzegel van hele goede kwaliteit, bizonder mooi!
   Ik ben bereid wat neer te leggen voor een persoonlijke zegel, maar bij de nederlandse zegel doe je dat dus 1 keer en dan is de lol er ook een vanaf.
   Nu is 1 keer maal een gedeelte van de
   nederlandse bevolking heel veel geld, maar zo je geld verdienen ten koste van de kwaliteit van nb een persoonlijke postzegel, een postzegel waar de andere landen ook zo druk mee zijn, daarmee maak je jezelf als TNT toch compleet ongeloofwaardig! Ik schaam me dood, durf niet eens te ruilen met een ander land vanwege de kwaliteit!
   2. Op het postzegelforum loopt momenteel ook een discussie over nieuwe ontwikkelingen mbt goede doelen zegels en wat dit zou kunnen betekenen voor de verzamelaar. Ik was niet goed op de hoogte van de ontwikkelingen zoals jij deze nu hebt beschreven en kan het eerlijk gezegd niet helemaal volgen: als ik het goed begrijp zouden de goede doelenzegels ook weleens persoonlijke zegels kunnen worden? met dezelfde kwaliteit? Dat zou dan het einde betekenen van een lange traditie kinderzegels waar ik ieder jaar weer nieuwsgierig naar uitkijk? En hoezo is deze manier van fondsenwerving achterhaald? Je betaalt ergens voor en krijgt er iets moois voor terug, en een gedeelte van het geld gaat naar een goed doel. Ontzettend actueel!!! Fair-trade, WWF. die werken allemaal volgens hetzelfde principe. Wat een flauwekul! Laat de TNT dan iets anders doen: geef de goede doelenzegels een nieuwe impuls door jonge nieuwe ontwerpers een kans te geven, zo sla je meerder vliegen in 1 klap: Goede Doelorganisatie blij, kunstenaar blij, verzamelaar blij en de TNT zet zichzelf eens in een positief daglicht met een echte primeur, ipv vogelvoer op een postzegel!!

  • Dolores op 8 juli 2007 om 17:25

   Ik begin het een beetje te snappen…

   Als de zaak omgedraaid wordt komt het initiatief bij de goede doelen te liggen. Het goede doel is een zakelijke partner, die vraagt een postzegel aan en die verschijnt na toestemming van TNT-post. Dat zou hele leuke mooie aardige interessante postzegels kunnen opleveren, afhankelijk van de ontwerper waar het goede doel mee in zee gaat!
   Mits…. de TNT dan ook met iets fatsoenlijkers komt dan de huidige zegel!!!! Want dit kan je niet maken!

   En nu hou ik mn klep dicht krijgen anderen ook eens een kans. Je moet niet van die moeilijke artikelen schrijven Bate!

  • Rein op 8 juli 2007 om 18:00

   @Bate

   Wat laat jij je makkelijk om de tuin leiden door het marketing prietpraat van Arjan Jochen cs. Lees de advertorial in Filatelie nog maar eens door! NVPH en TNTPost met 4 handen op een buik. Niet met zegels en al in catalogus, vanzelfsprekend, wel ons geld uit de portemenee. En ook de NVPH verkoopt die zegels als de klant er om vraagt. Over 10 jaar staat alles in de NVPH Speciale Catalogus nadat eerst de verzamelaar voor de gek gehouden is dat zulke producten er niet in horen. Dat gebeurde met de door de “georganiseerde filatelie” geboycotte blokjes van 10 – de verzamelaar aansproen ze niet te kopen en dan na jaren de blokken als “velletjes” opnemen in de catalogus tegen veel hogere prijzen dan dat ooit nodig was geweest als men ze gelijk bij uitgifte had gekocht.

   TNTPost is volledig betrokken bij deze zegels in prestigeboekjes. Op de baliematjes van de postkantoren zijn de ‘blauwe tomaten’ in de aanbieding. Niet door REKAFA maar door TNTPOst!

   Het verschijnsel van “achterdeurpostzegels” is al volledig ingeburgerd in Oostenrijk, en TNTPost volgt hierin uiterst gewiekst.

  • bate hylkema op 8 juli 2007 om 20:29

   In het kort inhoudelijke informatie over de brief waarover de heer J.A.Avis om 13.07 uur op postzegelblog heeft geschreven:

   * De allerbeste klanten van TNT Post hebben als eerste de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de unieke serie ‘Canon van Nederland’.
   * De postzegelserie in 50 delen (verschillende postzegels) geeft een indrukwekkend overzicht van de beroemdste Nederlanders en belangrijkste momenten in onze vaderlandse geschiedenis.
   * De unieke serie wordt in een gelimiteerde oplage van 2500 uitgegeven.
   * Deze postzegels zijn het meer dan waard om te verzamelen.
   * Als voorproefje van deze inspirerende postzegelcollectie ontvangt u hierbij het eerste deel (velletje van tien zegels met twee verschillende zegelafbeeldingen) gratis en zonder enige verplichting.
   * Abonnementhouders krijgen gratis een album ‘Canon van Nederland’.
   * Elk maand verschijnen er twee delen (velletjes),
   * Prijs inclusief verzendkosten is per maand 15 euro.
   * Een volledig ingevulde antwoodkaart is tevens een bankmachtiging.

   Behalve de inhoud zijn ook de bijzonder aanprijzende woorden alle stuk voor stuk aan de brief van TNT Post ontleend, die gedateerd is op 4 juli 2007.
   Een eenvoudige rekensom leert wel het volgende: van de 25 velletjes betaalt u 24 x 15 euro = 360 euro. Het eerste velletje heeft de ‘uitverkoren’ ontvanger van de brief al in zijn bezit.

   Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het rijk geïllustreerde en inhoudelijk goed gedocumenteerde boek ‘Canon van Nederland’, verkrijgbaar bij mijn boekhandelaar voor een fractie van het bedrag van deze ‘filatelistische aanbieding’.

  • J.H. Avis op 8 juli 2007 om 20:37

   @bate
   Het blijven toch echter commercieel door TNT Post ingevulde lege schilderijlijstjes. Oftwel: Gewoonweg particulier maakwerk. Verzamelwaardig? Het is aan de verzamelaar om dat te bepalen of is het Betalen?

  • Rein op 8 juli 2007 om 21:19

   @Jaap

   Het gaat dus toch om uitgiften waar TNTPost volledig achterstaat ;)

   Hoezo minimale betrokkenheid van TNTPost zoals Bate suggereert??

   En waarom onofficieel???

   Niks geen particulier maakwerk! Maakwerk van TNTPost!

  • albert Haan op 8 juli 2007 om 23:55

   Kunt U zich de firma “zegelkoerier” herinneren. In 1979 -1980 gaven zij via een Zwitserse firma het thema jaar van het kind uit. Voor heel veel geld kreeg je de zegels toegestuurd via een abbonement. De firma die nu de Vu zegels uitgeven, de Canonzegels en of hoe ze allemaal mogen heten doen dit nu hetzelfde.
   In onze vereniging zijn mensen geweest die het jaar van het kind verzamelden.
   Nu willen ze wegens stoppen met hun hobby deze verkopen wat blijkt.. de postprijs krijg je er niet meer voor terug, laat staan dat je de aanschaf waarde terug krijgt. En dit waren nog echte zegels en geen achterdeur zegels.
   Ik weet verzamelen is een hobby en elke hobby kost geld. Maar de nu uitgegeven achterdeur zegels kun je nu al samen met de zaadjes zegels in een pottie stoppen. Er groeit niets uit. Je krijgt er niets meer voor terug. Koop voor dat geld echte postzegels ik denk bv aan nummer 101 NVPH.

  • Rein op 9 juli 2007 om 00:05

   @Albert

   De emissie 1913 werd uitgegeven met zoveel waarden en zulke hoge waarden [incl. de 10 gulden] omdat Tante Pos goed wist dat er rijke filatelisten waren die deze zegels zouden kopen. Ook toen al waren er posterijen die heel goed wisten hoe ze aan een zakcentje moesten komen.

   Voor die emissie was geen postale noodzaak! Puur financieel gewin! Ook toen al, bijna 100 jaar geleden!

  • J.H. Avis op 9 juli 2007 om 08:57

   @rein
   Een ider kan toch zijn/haar foto, plaatje, tekst o.i.d. laten invullen in de blanco velletjes van TNT Post? Het wordt, net als in Oostenrijk, een “gebed zonder end”, waarbij de oplage kan variëren van 10 (zegels) tot ….. Enige controle of overzicht over de oplagen(n) is voor de gemidelde verzamelaar feitelijk onmogelijk. Maar ja, het staat een oeder vrij om te verzamelen, wat hij of zij leuk en interessant vindt. Bijvoorbeeld een exemplaar bemachtigen van een bepaalde verschijningsvorm zoals tanding, duktechniek, velletje met drie of tien zegels, persoonlijk postzegelboekje (PPB). Dan blijft het nog een beetje overzichtelijk en … leuk.

  • Rein op 9 juli 2007 om 09:07

   @Jaap

   Je “gebed zonder eind” suggereert dat er een eind moet kunnen zijn aan wat er in je verzameling moet. Ofwel men moet voldoen aan de compleetheidsdwang.

   In Oostenrijk is de ‘persoonlijke zegel” voor 99,99% te overzien. De bestellingen zijn genummerd, men is een de buurt van de 16.500 en niemand maakt zich meer druk over de compleetheid.

   Dat overzicht is door de aanpak van TNT hier niet meer te krijgen; en al helemaal niet wat betreft de automaten in Rotterdam en Nijmegen.

   Maar zelfs dat is niet erg want zoals je al aangaf – waar ik geheel in meega – is de systematische indeling naar ‘soorten’. Dat heb ik ook voor Oostenrij gedaan en daar kom ik op zo’n 30 hoofdnummers voor als je echt iets compleet zou willen in plaats van de 16.000+

   En daarbij komt nog de fantastische kwaliteit van de Oostenrijkse producten!

  • Jan Boon op 9 juli 2007 om 12:48

   Als ik de recente ontwikkelingen nader beschouw ben ik blij dat ik bijtijds met het bijhoden van de Nederlandse postzegels gestopt ben: geen touw meer aan vast te knopen ….
   Zelfs TNT is in de eigen valkuil gestapt, en geeft nu officiele persoonlijke postzegels uit ;-)
   Gauw mee ophouden zou ik zeggen, er is nog zoveel ander moois te verzamelen ….

  • bate hylkema op 10 juli 2007 om 16:11

   Door samenloop van niet vermoede omstandigheden is vandaag toch de functioneel bruikbare en verzamelwaardige persoonlijke postzegel, een uitvergroting afkomstig van een totaalfoto van de skyline van s-‘Gravenhage, uiteidelijk toch in mijn artikel terecht gekomen. Bijzondere dank voor jullie medewerking Kees en Lia.

  • Dolores op 10 juli 2007 om 16:34

   Great!

  Schrijf een reactie

  (registratie is niet nodig)